Kommunikation och rapportering gällande riskhantering

Till en god ledning av ett ämbetsverk hör att kontinuerligt ha tillräcklig vetskap om organisationens risker och om åtgärder för att hantera dessa. I det i verksamhetsberättelsen nämnda utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen framställs en bedömning av den interna kontrollen och av till den anknytande riskhanteringens ändamålsenlighet och tillräcklighet och av de viktigaste utvecklingsbehoven.

Verksamheten vid ämbetsverken inom statsförvaltningen anknyter till verksamheten hos andra verk, samarbetspartner och intressenter. För att ämbetsverkens riskhantering ska vara effektiv förutsätts tillräckligt informationsbyte mellan ämbetsverken. Betydande risker och riskhanteringsåtgärder ska informeras till det resultatstyrande ministeriet.