FI SV

Kommuninformationsprogrammet

Syftet med programmet för utveckling av statistikföring och informationsförsörjning i fråga om kommunernas ekonomiuppgifter (Kommuninformationsprogrammet) är att utveckla produktionen av och tillgången till sådana ekonomiuppgifter som gäller kommuner och samkommuner som behövs för planen för de offentliga finanserna, kommunekonomiprogrammet samt kommunernas eget beslutsfattande. Målet med kommuninformationsprogrammet är att förbättra den offentliga förvaltningens funktions- och informationsmässiga interoperabilitet. De utvecklingsverktyg som framställs inom programmet hjälper att uppnå detta mål, och de baserar sig på utvecklingsbehoven som lagts fram i rapporten från styrningsgruppen som berett utvecklandet av kommunstatistiken.

Programmet ska göra det möjligt för kommunerna och staten att utnyttja samma gemensamt definierade och automatiskt producerade ekonomiska parametrar i sina beslutsprocesser som gäller kommunerna. Programmet främjar utvecklandet av informationsproduktion och rapportering så att beslutsfattarna har fri tillgång till informationen i rätt tid, i tillräckligt stor omfattning och i jämförbar form.

Målsättningarna

Målet med programmet är att förbättra förutsättningarna för förbättring av produktiviteten hos produceringen, rapporteringen, förädlingen och utnyttjandet av kommuners och samkommuners ekonomiuppgifter såväl på kommunal- som på statlig nivå. Motstavande förutsättningar ska i mån av möjlighet även ges de kommande landskapen genom att möjliggöra ibruktagandet av handlingsmodeller och tillämpliga definieringar som utvecklas inom programmet.

Kommuninformationsprogrammets allmänna effektivitetsmålsättningar:

 • Att främja utvecklingen av informationshanteringen, produktionen, rapporteringen, förädlingen och användningen, produktiviteten och effektiviteten hos kommunernas och samkommunernas, och till överensstämmande delar landskapens ekonomiuppgifter
 • Att möjliggöra en kvalitativ förhöjning av kommunernas och samkommunernas ekonomiuppgifter när det gäller aktualiteten, jämförbarheten och täckningen av informationen
 • Att främja användningen av och tillgången till gemensam ekonomisk information vid beslutsfattandet, speciellt
  • De olika processer som förutsätts av planen för de offentliga finanserna samt kommunekonomiprogrammet som ingår i den, liksom även av resultatstyrningen av de kommande landskapen (informationsledning, statlig plan)
  • Inom kommunernas, samkommunernas och de kommande landskapens förvaltning, bl.a. vid beredningen av kommunstrategin

Programmets uppgifter och de slutprodukterna

Programuppgifterna utgör tematiskt enhetliga helheter med vilkas hjälp programprodukterna produceras, delprojekt och projekt organiseras och med vilkas hjälp man informerar om genomföringen av projektet. Uppgifter som stöder programmålen och de resultat som förverkligas inom uppgifterna anvisas skilt för varje delprojekt och –projekt. Programprodukterna ger kommunerna, samkommunerna, de kommande landskapen, ministerierna och de statliga ämbetsverken möjligheter, som kan utnyttjas för att uppnå programmålen.

Programmet ska:

 1. Definiera informationsstandarder
 2. Definiera kraven för kommunernas gemensamma informationshantering
 3. Utveckla informationsinsamlingen och –anskaffningen
 4. Utveckla behandlingen och analyseringen av det rapporterade materialet
 5. Främja öppen information
 6. Utvärdera genomföringen av programmet
 7. Administrera programmet och kommunicera om det

Uppgifter som har ett samband med kommuniceringen om och utvärderingen av programmet har ett övergripande sammanhang med samtliga målsättningar.

Programmet utvecklar standardiserade datadefinitioner för kommunernas kontoförteckningar, kommunernas serviceklassificeringar, arbetsställesuppgifter, budget- och bokslutsstruktur, XBRL-taksonomi, mätning av ekonomiskheten och produktiviteten samt kostnadskalkyleringen. Utvecklandet av standarder har organiserats i JHS-projektgrupper, vilkas arbete resulterat i gemensamma JHS-rekommendationer.

Inom programmet överenskoms och genomförs gemensamma process- och informationsdefinitioner som stöder utvecklandet av kommunernas informationshantering och informationsförsörjning, liksom även genomföringsanvisningar och hanteringsexempel för inledandet av informationsförsörjningen i kommunerna.

Programmet producerar gemensamt överenskomna praxis som understöds med rekommendationer för den nationella informationsproduktionen, rapporteringen och distribueringen av kommuners och samkommuners ekonomiska uppgifter.

Statistikcentralen förnyade innehållet i och förverkligandet av kommunernas ekonomi- och arbetsställesstatistiktjänst som ett led i programmet. Statistikcentralen producerar även databanken om kommunernas centrala statistiska information (kommundatabanken).

Kommuninformationsprogrammets mandatperiod varar till den 31 december 2020.

Ytterligare information:

Programmaterialet

Slutrapport från styrgruppen som bereder utvecklandet av kommunstatistiken (på finska)

Ytterligare information