Kommunorganisationens funktion

Mångfaldiga produktionssätt ställer sina egna krav på verksamhetens övergripande ledning och styrning.

Kommunerna har genomgått aktiva organisations- och strukturreformer för att på bästa möjliga sätt ordna sin service. Sätten att organisera service har blivit allt mer komplexa och serviceanordnaren (beställaren) och producenten skiljer sig ofta åt. Förutom kommunens egen produktion och kommunernas samarbetsorganisationer kan privata bolag, organisationer och föreningar vara producenter. Kommunens egen serviceproduktion har bolagiserats och ombildats till ett affärsverk. Dessutom har en sektorsöverskridande organisering av service i enlighet med kommuninvånarnas livsskeden blivit allt allmännare.

Mångfaldiga produktionssätt ställer sina egna krav på verksamhetens och ekonomins övergripande ledning och styrning. Tydliga ansvarsområden och fungerande koncernstyrning är nödvändiga med tanke på effektiviteten. Verksamhetens och organens roller i kommunförvaltningen och nämnderna ska vara enhetliga med de nya produktionssätten.

Avtals-, produktifierings- och kostnadsberäkningsmodeller är konkreta verktyg till exempel när det gäller verksamhetssättet beställare–producent.  Modellerna ska dock anpassas efter varje kommuns egna särdrag och behov.