Koordineringsgruppen

Finanspolitiska koordineringsgruppen

Finanspolitiska styrgruppen samordnar beredningen av ärenden inom finanspolitiska koordineringsområdet som hör till ekonomiska avdelningens, budgetavdelningens och skatteavdelningens ansvarsområden samt av ärenden inom kommun- och regionförvaltningsavdelningens ansvarsområde som har ett samband med översynen av stabiliteten inom den offentliga ekonomin och finanspolitiska ärenden inom finansmarknadsavdelningens ansvarsområde. Statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen är ordförande för styrgruppen.

Förvaltningspolitiska koordineringsgruppen

Förvaltningspolitiska styrgruppen samordnar beredningen av ärenden inom förvaltningspolitiska koordineringsområdet som omfattas av personal- och förvaltningspolitiska avdelningens, kommun- och regionförvaltningsavdelningens och den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktions ansvarsområde. Understatssekreteraren Susanna Huovinen är ordförande för förvaltningspolitiska styrgruppen.

Styrgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden

Styrgruppen styr och samordnar beredningen av sådana ärenden inom koordineringsområdet för internationella ärenden och finansmarknadsärenden som omfattas av finansmarknadsavdelningens, EU-sekretariatets och enheten för internationella finansiella ärendens verksamhetsområde, ärenden som behandlas av Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté samt ärenden inom budgetavdelningens verksamhetsområde som gäller Europeiska unionens egna medel, den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten. Understatssekreterare Leena Mörttinen är ordförande för styrgruppen.

Tjänstemannaledningsgruppen

Ledningsgruppen behandlar och samordnar gemensamma handlingssätt som är väsentliga för ministeriets verksamhet, samt ledandet och den interna förvaltningen. Medlemmarna är statssekreteraren som kanslichef (ordf.), understatssekreterarna, avdelningscheferna, cheferna för utvecklings- och förvaltningsfunktionen och kommunikationen samt andra verksamhetsenheters chefer eller ledande tjänstemän som statssekreteraren som kanslichef beordrat skilt.

Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet  

Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet behandlar ärenden som har ett samband med styrningen av finansministeriets förvaltningsområde samt strategiska frågor vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet (inkl. budgetpropositionen för förvaltningsområdet, strategidokumentet, boksluten o.d. handlingar). Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet leds av informationsdirektören Vesa Lipponen.