Lagstiftningen och främjandet av digitala tjänster

Lagstiftningen har en central roll i arbetet för att främja digitaliseringen. Man har gjorts utredningar om lagstiftningen med tanke på digitalisering. Det var visat sig att det krävs ytterligare utredning och eventuellt också ändringar i synnerhet i de bestämmelser i speciallagar som styr förfarandet. Inom programmet för digitalisering har tillsatts en lagberedningsgrupp med uppgift att identifiera ändringsbehov och hitta lösningar för befintliga eller eventuella framtida hinder. Arbetsgruppens mål är att skapa förutsättningar för en högkvalitativ och smidig utveckling av digitala tjänster.  

Arbetsgruppen har till uppgift att stödja såväl genomförandet av programmet för främjande av digitaliseringen som de myndigheter som arbetar med utveckling av ärendehanteringstjänster. Arbetsgruppen utreder därför juridiska frågor som lyfts fram under genomförandet av programmet och utarbetar förslag till riktlinjer för den lagstiftning vars syfte är att utveckla de digitala tjänsterna. Ett av målen för programmet för digitalisering är att företagens och organisationernas administrativa börda ska minska och att öka användningen av smidiga tjänster som i första hand tillhandahålls i digital form. Arbetsgruppen kartlägger utmaningarna i anknytning till tjänsterna och strävar efter att hitta lösningar.  

Arbetsgruppens mandatperiod är 4.11.2020 – 31.3.2023. 

Arbetsgruppens uppgifter

Enligt beslutet om tillsättande är arbetsgruppens uppgifter att

  1. Säkerställa och bidra till att åtgärderna i programmet för främjande av digitalisering genomförs genom att utreda juridiska frågor som kommit fram under den tid som projektet genomförs,
  2. Bereda och utarbeta förslag till tillämpningsrekommendationer för den lagstiftning som gäller utvecklingen och användningen av digitala tjänster,
  3. Identifiera eventuella utvecklingsbehov i regleringen för att främja digitala tjänster och ta initiativ i fråga om utveckling av regleringen,
  4. Följa och stödja verkställandet och genomförandet av lagstiftning som ska främja digitalisering.

Arbetsgruppen följer upp hur lagen om digitala tjänster verkställs genom årliga enkäter och rapporter om tillsynen över tillgängligheten. Arbetsgruppen överväger utifrån resuntaten vilka åtgärder som behövs till stöd genomförandet. Arbetsgruppen uppmuntrar dessutom myndigheter och kommuner som utvecklar sina tjänster att aktivt lyfta fram lagstiftningsutmaningar i debatten. 

Huvudmål för 2022

Följande uppgifter och publikationer ska prioriteras år 2022:  

  1. uppdatera lägesbilden av lagstiftning som hänför sig till digitala tjänster  
  2. utarbeta en handbok om god praxis  
  3. utreda vilka lagar som utgör hinder för digitaliseringen  
  4. framföra arbetsgruppens synpunkter om läget i fråga om digitala tjänster och om de åtgärder som behövs för att främja dem

Den första versionen av lägesbilden av den allmänna lagstiftningen i anknytning till digitaliseringen har publicerats den 15 december 2021. Lägesbilden uppdateras under mandatperioden och kompletteras med en handbok om god praxis. Syftet med handboken är att lyfta fram praktiska fall inom utvecklingen av tjänsterna: problem, utmaningar och lösningar. På det sättet kan man sprida informationen om praktiska fall och olika lösningar för främjande av digitala tjänster också till andra organisationer. 

Arbetsgruppen sammanträder sex gånger under år 2022. 

Mer information:

Arbetsgruppens publikationer finns på webbsidan

Mer information om arbetsgruppen och dess medlemmar samt mötesprotokoll finns i projektportalen

Digitaliseringen av tjänster avsedda för näringsidkare utreds av YritysDigi-projektet, och utredningarna utnyttjas för utvecklingen

Utredningen om behovet att uppdatera lagstiftningen om e-tjänster har blivit klar (Nyhet) Nyhetssidan innehåller en länk till utredningen.

Webbplatsen för nätverket för främjande av digitalisering (på finska) innehåller temana för år 2022 (på finska)    

Kontakt information:

Tiina Lokka-Lepistö, specialsakkunnig, tfn 0295530040, tiina.lokka-lepisto(at)gov.fi