Livs- och affärshändelsedriven digitalisering och automatisering

Finansministeriet bereder genomförandet av digitaliseringen av tjänster som hänför sig till livshändelser och skeden i företagens livscykel som satts som mål i Finlands digitala kompass. Vid beredningen avser livshändelser fysiska personers uträttande av ärenden och affärshändelser situationer som hänför sig till juridiska personers uträttande av ärenden. Ett av målen för Finlands digitala kompass är att definiera och digitalisera de ungefär 40 viktigaste servicehelheterna för livshändelser före 2030. Beredningen genomförs i omfattande samarbete med olika förvaltningsområden, intressentgrupper och nätverk.

Genom digitaliseringen av servicehelheter för livshändelser och händelser i företagens livscykel strävar man efter att offentliga tjänster i fortsättningen utvecklas och produceras på ett mer övergripande sätt och så att människors och företags olika behov och situationer beaktas. Med en livshändelse avses en situation där en persons liv förändras på ett sätt som förutsätter kontakt med flera myndigheter genom att anlita olika tjänster. Sådana situationer kan vara ärenden som gäller studier, grundande av företag eller när ett barn föds. 

När verksamheten och tjänsterna utvecklas som servicehelheter med anknytning till händelser i livet, kan man säkerställa god förvaltning i ett digitaliserat samhälle och tillhandahålla allt smidigare och mer helhetsbetonad service. Samtidigt blir den offentliga tjänsteproduktionen mer kostnadseffektiv och dess genomslagskraft stärks i och med att tjänsteproducenter inom olika sektorer samarbetar för att koppla ihop människornas servicebehov med olika situationer och händelser i livet.

Digitalisering av tjänster för livs- och affärshändelser – lämna ditt förslag

Finansministeriet ber organisationer lägga fram förslag om viktiga livshändelser och händelser i företagens livscykel som med fördel kan digitaliseras och i tillämpliga delar automatiseras. Lämna in den ifyllda blanketten till finansministeriets registratorskontor (kirjaamo.fm(at)gov.fi) med ”VN/30844/2022, livshändelsebaserad digitalisering” som rubrik.

Mall för förslag till digitalisering utifrån livshändelser

Kontakt

Niko Ruostetsaari, programchef, finansministeriet, tfn.  0295530309, [email protected]