Ministerarbetsgruppen för beredskap

Regeringen tillsatte i mars 2022 en ministerarbetsgrupp för beredskap. Den styr förberedelser som har ett samband med konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina.

Ministerarbetsgruppen ska

 • skapa en omfattande lägesbild av krisens konsekvenser
 • bedöma konsekvenserna i synnerhet för ekonomin och försörjningsberedskapen 
 • dra upp riktlinjer för inledandet av behövliga åtgärder och allokeringen av resurser.

Ministerarbetsgruppen för utveckling av dataekonomin och den offentliga förvaltningen fastställer för sin del de politiska riktlinjerna för beredskapen inom den offentliga förvaltningen och säkerställandet av cybersäkerheten.

Ministerarbetsgruppens sammansättning

Finansminister Annika Saarikko är ordförande för arbetsgruppen. Övriga medlemmar i gruppen är

 • näringsminister Mika Lintilä
 • arbetsminister Tuula Haatainen
 • jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen
 • utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
 • Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen
 • miljö- och klimatminister Maria Ohisalo
 • social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen
 • justitieminister Anna-Maja Henriksson
 • utrikesminister Pekka Haavisto.

Finanspolitiska samordnaren Lauri Kajanoja från finansministeriet är arbetsgruppens generalsekreterare. Ministerarbetsgruppens sekretariat består av tjänstemän från olika ministerier.

Dessutom agerar kanslichefen eller en motsvarande tjänsteman vid statsrådets kansli, utrikesministeriet, finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet samt miljöministeriet som permanent sakkunnig vid ministerarbetsgruppen.

Ministerarbetsgruppens arbete

Det beredningsarbete som har ett i samband med ministerarbetsgruppen har delats mellan sex tjänstemannaarbetsgrupper. De svarar under samordning av ett sekretariat för tjänstemannaberedningen i anslutning till de ärenden som ministerarbetsgruppen behandlar.

Arbetsgrupperna är

 • samhällsekonomin, finansmarknaden, branscherna och företagen
 • försörjningsberedskapen enligt sektorer och infrastruktur som är kritisk med tanke på samhällets vitala funktioner
 • statsägda bolag
 • den offentliga ekonomin och budgetprocessen
 • frågor som gäller Europeiska unionen, inklusive konsekvenserna av EU:s politiska åtgärder för Finlands ekonomi
 • sanktionerna.

Ministerarbetsgruppen tillsatte den 13 maj 2022 en statssekreterargrupp för att bereda ett frågekomplex som omfattar åtgärder som stärker livskraften i östra Finland och användningen av finansiering för närområdessamarbete. Beredningen görs med tanke på budgetmanglingen hösten 2022.

Beredskap och försörjningsberedskap

Försörjningsberedskap innebär beredskap inför möjliga kriser och störningar samt kontinuitetskontroll genom tryggande av vitala funktioner. Varje ministerium ska utveckla försörjningsberedskapen inom sitt eget ansvarsområde.

Försörjningsberedskapscentralen, som styrs och övervakas av arbets- och näringsministeriet, svarar för utvecklandet och upprätthållandet av försörjningsberedskapen.

Försörjningsberedskapen omfattar bland annat

 • livsmedelsförsörjningen
 • energiförsörjningen
 • finansbranschen
 • trafiken och logistiken
 • industrin
 • hälso- och sjukvården
 • informationssamhället.

Statsrådets beslut om tillsättande av en ny ministerarbetsgrupp

Ministerarbetsgrupper i statsminister Marins regering

Kontaktinformation

Finanspolitisk samordnare
Lauri Kajanoja
Tfn 02955 30554
lauri.kajanoja(at)gov.fi