Minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser

Regeringen minskar på kommunernas utgifter med en miljard euro genom att gallra i de lagstadgade uppgifterna och förpliktelserna som styr genomföringen av dem.

Minskningen av uppgifterna och förpliktelserna är ett led i regeringens spar- och strukturpolitiska program.

Man ska även ta i bruk effektivare och flexiblare funktionsspecifika och översektoriella serviceprocesser. Regeringen främjar försökskulturen i kommunerna och uppmuntrar kommunerna till nya slags handlingssätt som redan nu möjliggörs av lagstiftningen. Regeringen bereder vid behov lagstiftning som behövs för kommunala försök. Ministerierna får enhetliga principer och en enhetlig regleringspolicy för styrningen av och tillsynen över kommunernas uppgifter.

Reformen som syftar till att minska på kommunernas uppgifter och förpliktelser stöder genomförandet av regeringens avregleringsprojekt.

Åtgärderna

Åtgärdsprogrammet som finanspolitiska ministerutskottet behandlade den 16 februari baserar sig på ministeriernas framställningar. En del av förslagen baserar sig på kommunernas förslag från augusti- september 2015. Åtgärdsprogrammet utgör grunden för regeringspropositionerna som utarbetas 2016-2017. I detta sammanhang preciseras även kostnads- och andra konsekvenser.

Frågor som har nära koppling med landskapsförvaltningsreformen har inte intagits i åtgärdsprogrammet. Det inkluderar heller inte åtgärder som redan fastslagits i regeringsprogrammet, och som minskar på kommunernas kostnader med ca 730 miljoner euro.

Som exempel kan nämnas:

 •     Begränsning av dagvården, höjning av avgifterna och ändring av personaldimensioneringen
 •     Strukturella reformeringen av utbildningen på andra stadiet
 •     Incitamentssystemet inom den specialiserade sjukvården
 •     Höjningen av kundavgifterna inom social- och hälsovården (150 miljoner euro).

Åtgärdsprogrammet sparar på utgifterna inom den offentliga ekonomin med sammanlagt ca 500 miljoner euro år 2029, varav ca 400 miljoner euro tack vare minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser och ca 100 miljoner euro av att uppgifter överförs till de nya självstyrande områdena. Åtgärdsprogrammet består av tio teman.

Temana i åtgärdsprogrammet:

 1.     Minskning och reducering av kommunernas uppgifter
 2.     Flexiblare förpliktelser i fråga om behörighetskrav och personalstrukturer
 3.     Minskning och lindring av förpliktelserna i fråga om olika typer av förpliktelser
 4.     Främjandet av kommunernas handlingsfrihet och skapandet av förutsättningar för ibruktagande av effektivare och flexiblare sektorsöverskridande serviceprocesser
 5.     Utveckling av styrningen av och tillsynen över kommunerna
 6.     Inledning av frikommunförsöket och främjandet av innovationer
 7.     Principerna för regleringspolitiken och förnyandet av styrningen av kommunernas uppgifter
 8.     Ökning av kommunernas avgifts/betalningsinkomster
 9.     Förnyande av offentligt understödda persontransporter
 10.     Utveckling och ibruktagning av mätare för kommunala produktionskostnader.

För att regeringsprogrammets målsättning om besparingar upp till en miljard euro ska kunna nås utvidgas och förnyas målområdena för reformen och de tillgängliga medlen till att omfatta kommunernas, de kommande självstyrande områdenas och hela den offentliga sektorns verksamhet. Helheten inkluderar förutom minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser även sådant förnyande och utvecklande av verksamheten och utnyttjande av digitalisering som ingår i regeringens spetsprojekt och reformer.

Åtgärderna skilt för varje tema (sammanfattning)

Reformeringen av kommunernas uppgifter förnyas och utvidgas (pressmeddelande 17.2.2016)

Kontaktinformation

Anne-Marie Välikangas, finansråd
tfn. 02955 30020
fornamn.efternamn(at)vm.fi 

Suvi Savolainen, överinspektör
tfn. 02955 30122
fornamn.efternamn(at)vm.fi