Nationella AI-programmet AuroraAI

AuroraAI-programmet 2020-2022 baserar sig på det strategiska målet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram om ett livskraftigt Finland. Enligt regeringsprogrammet ska vardagen och affärsverksamheten göras smidigare på ett datasäkert och etiskt hållbart sätt med hjälp av nätverket AuroraAl. För att detta ska vara möjligt skapar man i samband med AuroraAI-programmet handlingsmodeller som baserar sig på utnyttjande av AI och som gör det möjligt att skapa världens bästa förvaltning. Ett av finansministeriet tillsatt förstudieprojekt för AuroraAI (15.9.2018-28.2.2019) utredde olika sätt att genomföra detta, och man identifierade hurdana förändringar utnyttjandet av AI innebär bland annat för producering och ledning av tjänster.

Vad är målet med AuroraAI-programmet?

För att vi ska uppnå mål, världens bästa offentliga service, krävs det att organisationerna inom den offentliga förvaltningen kopplas samman (AuroraAI-nätet) så att de med hjälp av AI kan agera i interaktion med tjänster inom andra sektorer. AuroraAI-nätet hjälper att rikta det nuvarande, delvis sektoriserade serviceutbudet till medborgare eller företag som behöver tjänsten i fråga. På så sätt kan vi förbättra matchningen hos den offentliga servicen på ett betydande sätt och minska på onödig och bristfällig användning av resurser. AuroraAI-nätets uppgift är att skapa tekniska förutsättningar för interoperabilitet och ömsesidigt utbyte av information mellan olika tjänster och plattformar. Interaktionen mellan tjänster och plattformar ska vara skarvlöst, vilket bland annat förutsätter gemensamt arbete med gränssnitt och interaktion mellan de olika utvecklingsteamen.

Utvecklingsarbetet med AuroraAI-programmet indelas i tre olika livshändelser. Detta görs genom att betrakta livet ur människors perspektiv med hjälp av lägesbilder: då en viss livshändelse, till exempel byte av arbetsplats aktualiseras, erbjuds man automatiskt sådana såväl offentliga, privata som tredje sektorns tjänster som understöder föregripande övergång från ett arbete till ett annat utan några arbetslöshetsperioder.

Vilka är de huvudsakliga resultaten med AuroraAI-programmet?

  1. AuroraAI-programmet utvecklar en handlingsmodell som hjälper att organisera den offentliga förvaltningens verksamhet så att den tillsammans med serviceleverantörer inom olika sektorer stöder människors livshändelser och organisationers affärsverksamhetshändelser med hjälp av AI. Handlingsmodellen utvecklas utifrån tre utvalda livshändelser. Målet är att modellen ska kunna tas i bruk före utgången av 2022.
  2. Handlingsmodellen understöds av AuroraAI-nätet som ska kunna utnyttjas av människor och organisationer före utgången av 2022. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar för den tekniska utvecklingen av AuroraAI-nätet i samband med genomföringen av AuroraAI-programmet.
  3. Vi konstruerar ett nytt utvecklingsprogram för kompetens och skicklighet som stöder utvecklandet och ibruktagandet av den ovan nämnda handlingsmodellen. Utvecklingsprogrammet är riktat både till människor och till organisationer som utnyttjar AuroraAI-nätet samt till de aktörer som kopplar sina tjänster till AuroraAI-nätet. Resultaten kan i regel utnyttjas av aktörer inom olika samhällssektorer (offentliga, privata och tredje sektorn). AuroraAI-programmet skapar förutsättningar och processer som möjliggör en handlingsmodell som utnyttjar AI samt utvecklandet och underhållet av ett AuroraAI-stödnät även efter att programmet upphört.

Vem deltar i AuroraAI-programmet?

AuroraAI-programmet baserar sig på öppet, sektorsöverskridande nätverksarbete. Detta betyder att alla aktörer inom den offentliga, den privata och den tredje sektorn som är intresserade av att bygga ett människoorienterat samhälle under AI-tidevarvet får en öppen inbjudan att delta i verksamheten.

Finansministeriet svarar för styrningen, finansieringen och samordningen av AuroraAI-programmet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar för utvecklandet av AuroraAI-nätet.

Mer information:

Ira Alanko, programchef 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530353  


Aleksi Kopponen, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530145  


Niko Ruostetsaari, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309