Ordnande av riskhantering

Riskhantering behövs för att man ska kunna säkerställa att strategin och målen uppfylls, att det finns förutsättningar och kontinuitet för verksamheten. Därutöver kan riskhantering göra det lättare att identifiera nya verksamhetsmöjligheter. Genom riskhantering säkerställs även lagligheten i och resultatet av ekonomin och verksamheten samt god förvaltningssed.

Råd för ordnande av riskhantering

Utgångspunkter

Riskhanteringspolitik och dess syfte

Planering av och ansvar för riskhantering

Genomförande av riskhantering

Uppföljning och utveckling

Kommunikation och rapportering

Intern kontroll, riskhantering och intern granskning

Anvisningar för ordnande av riskhantering, PDF