Parlamentarik utredning över regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen

En parlamentarisk utredning av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har blivit färdig. Ordföranden för den parlamentariska styrgruppen för utredningsarbetet, riksdagsledamot Aki Lindén, överlämnade utredningen till kommunminister Sirpa Paatero tisdagen den 12 januari.

Finansministeriets pressmeddelande

I utredningen föreslås det att de uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet som kommunerna för närvarande sköter överförs till välfärdsområdena från och med 1.1.2026 enligt regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen. Miljö- och hälsoskyddsuppgifterna omfattar hälsoskydd, tobakskontroll, veterinärvård och livsmedelstillsyn. Beredningen av lagstiftningen bör genomföras så att välfärdsområdenas uppgiftsområde är känt innan det andra områdesvalet ordnas i april 2025.

Dessutom föreslås det i utredningen att man överväger en fortsatt granskning av utvidgningen av de sektorsövergripande landskapens uppgifter. Enligt utredningen borde en eventuell fortsatt granskning göras då omvärlden förändras och när välfärdsområdenas verksamhet etableras också i fråga om uppgifterna inom miljö- och hälsoskyddet. Om en eventuell fortsatt granskning genomförs borde den enligt utredningen inriktas på de uppgifter som landskapsförbunden för närvarande sköter, men eventuellt också på andra uppgifter som är viktiga med tanke på regionutvecklingen. Representanterna för Centerns riksdagsgrupp reserverade sig till utredningen: Centern anser att uppgiftsfältet för ett sektorsövergripande landskap bör vara mera omfattande än vad som nu föreslås och målet bör vara ett omfattande regionutvecklingslandskap.

Parlamentarisk utredning av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen -raporten

Utredningsarbetet baserade sig på regeringsprogrammet

Statsrådet tillsatte en parlamentarisk styrgrupp, en beredningsgrupp och ett sekretariat för att ta fram en utredning över regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen  i enlighet med regeringsprogrammet. Mandatperioden var 11 juni–31 december 2020.

Syftet med det parlamentariska arbetet var att utreda vilka uppgifter som kan överföras, och under vilka förutsättningar, från kommunerna, samkommunerna och staten till självstyrande områden som bildas i enlighet med regeringsprogrammet och som är större än en kommun.

I regeringsprogrammet fastslogs dessutom att omorganiseringen av Valviras och regionförvaltningsverkens tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifter inom social- och hälsovården samt andra uppgifter inom statens regionförvaltning utreds också i samband med den parlamentariska utredningen.

Mer information:

konsultativ tjänsteman Mikko Saarinen, tfn. 02955 30047, mikko.saarinen(at)gov.fi

specialsakkunnig Antto Korhonen, puh. 029 50 30547, antto.korhonen(at)gov.fi