Personalen som en faktor för effektivitet

Arbetslivets kvalitet har en stor inverkan på produktivitet och effektivitet. En god arbetstrivsel förbättrar arbetsmotivationen, minskar informationsavbrott och därmed antalet misstag.

Utvecklandet ska utgå från en proaktiv och övergripande personalplanering som även innehåller uppföljning och rapportering. Ur produktivitetens och effektivitetens synvinkel är det nödvändigt att personalresurserna är rätt inriktade och uppgiftsbeskrivningarna ändamålsenliga. Ett sporrande lönesystem som grundar sig på en utvärdering av arbetets kravnivå stöder för sin del förbättrandet av effektiviteten.

Strukturella ändringar ställer utmaningar på utvecklandet av ledarskap och förmansutbildning. Förstärkandet av en omfattande kompetens är nödvändigt. Det lönar sig därför att noggrant planera kompetenskartläggningar och personalutbildning.

Förutom främjandet av hälsa och välfärd är det med tanke på arbetsvälfärd även viktigt att ingripa i ett tidigt skede.