Piloteringsprojekten

I piloteringsprojekten för målläget för kommunernas informationshantering skapas ett piloteringssystem som producerar de processer, uppgifter och interna uppgiftöverföringar samt överföringar mellan kommunen och den nationella statistikservicen som definierats och överenskommits inom varje enskilt delprojekt. Målet är att analysera informationsproduktionsprocessen från utgångsinformationen till färdiga distribueringspaket, samt användbarheten av informationen vid skapandet av statistik om verksamheten. Alla ovan nämnda piloteringsobjekt inkluderar dessutom utvärdering av informationsinnehållen och kvaliteten av informationen i förhållande till programmålsättningarna, samt planering av och anvisningar för genomföring av projekten i enlighet med målsättningarna.

I samband med piloteringarna som ingår i kommuninformationsprogrammet testar man handlingsmodellen utifrån definieringen av målsättningarna, och information produceras om följande objekt:

Informationsdefinitioner:

  • Informationsdefinitionernas funktion i användningssyftet samt nyttorna med användningen av informationsdefinitioner
  • Förändringsarbetet som förutsätts av informationsdefinitionerna samt kostnaderna

Utvecklandet av informationshanteringen:

  • Fungerandet av och nyttorna med gemensamma utvecklingsmodeller
  • Kostnaderna med utvecklandet av informationshanteringen

Handlingsmodeller och processer:

  • Handlingsmodellernas och processernas funktion och nyttor
  • Förändringsarbetet som ibruktagandet av handlingsmodellerna och processerna kräver samt kostnaderna

Informationsförmedling:

  • Produktionen, förädlingen och förmedlingen av information i kommunen
  • Automatisk förmedling av information för extern rapportering och nyttorna med den
  • Förändringsarbetet som automatisk rapportering kräver och kostnaderna med den

Piloteringen genomförs av ett ansvarsprojekt som styr och administrerar planeringen, utförandet och utvärderingen av piloteringsprojekten som valts till programmet. Projektgruppen för kommuninformationsprogrammet svarar för styrningen av piloteringsprojektet på programnivå.

Man har i samband med kommuninformationsprogrammet genomfört fem piloteringsprojekt före utgången av 2016, i vilka man testat resultat från kommuninformationsprogrammet och deras tillämplighet för användning i kommunerna. Målet är att utföra flera pilotprojekt före utgången av 2017.

Pilotprojekt som redan genomförts:

Esbo: referensarkitektur för ledandet av kommunen

I pilotprojektet som genomförts i Esbo har man beskrivit referensarkitekturen för ledandet av kommunen, inklusive informationsledandet och utvecklandet av informationssystemen. Med referensarkitektur för ledandet avses övergripande beskrivningar av verksamhetsarkitekturen som inte beskriver processer i detalj, utan där man identifierar de viktigaste funktionerna i fråga om ledandet av kommunen, deras förhållanden till varandra samt den tillhörande informationen och informationsflödena. Målet är att kommunerna i allt större mån skulle utnyttja helhetsarkitekturer som stöd för ledandet av kommunen.

Resultaten från Esbos pilotprojekt

S:t Michel: Rapportering om ekonomisk statistik information till Statistikcentralen

S:t :Michels projekt gick ut på att pilotera rapporteringen av ekonomisk statistik till Statistikcentralen. Myndighetsrapporteringspiloteringen omfattade rapporteringen av kommunens, affärsverkets och koncernens balans, resultaträkning och finansieringskalkyler samt driftsekonomiuppgifter till Statistikcentralen. Man testade nya informationsstandarder och överföringsmetoder. Projektet genomfördes i tre skeden.

Resultaten från S:t Michels pilotprojekt

Sote i Kajanaland: Tillämpar kommunernas piloteringsresultat på sote-tjänsterna

Inom sote-pilotprojektet i Kajanaland utreds och testas hur man inom social- och hälsovården i Kajanaland kan extrahera kostnads- och prestationsinformationen om tjänsterna, referensarkitekturen för ledandet och fungerandet av Ledningens arbetsvy i fråga om servicepaketet Mental hälsa och missbruksvårdstjänster samt hur rapporteringen om ekonomiförvaltningen inom social- och hälsovården i Kajanaland kunde konverteras till XBRL-form. Arbetet blir färdigt före utgången av 2016.

Resultaten från Kajanalands sote-pilotprojekt

Tammerfors: Ibruktagandet av serviceklassificeringen och en begreppsmodell, samt tillämpning av, kostnadskalkyl för och rapportering om serviceklassificering

Syftet med pilotprojektet i Tammerfors var att verifiera JHS-serviceklassificeringens tillämplighet i det verkliga kommunala underhållet och utnyttjandet av produktionsmässiga miljöer. Målet är att förse kommunerna med allmänna anvisningar om ibruktagandet av JHS-serviceklassificeringar samt modeller för tillämpningen av den. En väsentlig del av projektet var att skapa anvisningar för tillämpningen av serviceklassificeringen, med fokus på kostnadskalkylering och informationsledning.

Resultaten från Tammerfors pilotprojekt

Åbo: producering och distribuering av kommunernas ekonomi- och verksamhetsinformation samt gränssnitten till extern informationsförsörjning

Pilotprojektet i Åbo definierade målläget (begrepps- och informationsmodell) för informationen som utnyttjas vid ledandet av kommunen, Statistikcentralens statistikföring av ekonomin och Undervisningsstyrelsens verksamhet i fråga om den grundläggande utbildningen, förskolepedagogiken och läroanstalter på andra stadiet. Vid definieringen av målläget för den externa informationsförsörjningen planerades det en allmän arkitektur som i enlighet med kommunernas referensarkitekturer stöder informationsledandet, samt en systemhelhet som stöder informationshanteringen. Dessutom planerades och definierades samarbetsgrupperna och användningsfallen inom Kommuninformationsprogrammets register över verksamhetsställen, och man beskrev administreringsmodellen för och rapporteringen om registret, liksom även målarkitekturen för underhållet av registret.

Resultaten från pilotprojektet i Åbo