Planering av och ansvar för riskhantering

Riskhanteringens delområden ska anpassas till organisationsklimatet och efter organisationens egen praxis. Olika ämbetsverk kan behöva praktiska metoder som avviker från varandra. Riskhanteringen ska fogas som en del till ämbetsverkets verksamhet, beslutsfattande, ledning och chefsarbete. Även kommunikationen och rapporteringen gällande riskhantering vid ämbetsverket ska planeras.

Riskhanteringen ska utgöra en del av organisationens processer. Det är viktigt att i synnerhet införliva den som en del i strategisk planering, planering av verksamhet och ekonomi, resultatstyrning, utvecklingsprojekt och förändringsprocesser. Till exempel i en årligen återkommande planering och uppföljning är det skäl att inkludera en bedömning och behandling av riskerna.

Högsta ledningen är ansvarig för organiseringen och uppgiftsfördelningen i fråga om riskhantering. För att kunna ordna riskhanteringen måste man komma överens om roller och se till att hela organisationen förbinder sig till uppgiften. I synnerhet av ledningen förutsätts trovärdig och tillräckligt synligt engagemang. Ledningen kan inte delegera hela ansvaret, men praktiska angelägenheter relaterade till riskhantering kan delegeras.

I samband med ordnandet av riskhantering ska man beakta organisationens interna och externa verksamhetsmiljö samt organisationens särskilda egenskaper (till exempel uppgiftsområde, resurser), som har inverkan på riskhantering. Ansvaren ska grunda sig på ansvar i verksamheten, i enlighet med bl.a. författningar, arbetsordning och ekonomistadgan så att riskhanteringen inte är avskild från verksamheten.

I kapitel 6 i modellen för riskhanteringspolitik beskrivs ansvaren inom riskhantering. Ansvaren ska anpassas till ämbetsverkets verksamhet och organisation. I detta sammanhang kan man även vid behov nämna de ansvariga aktörernas mål och konkreta åtgärder, vad ansvaret innebär. Vad gäller ministeriets riskhanteringspolitik är det skäl att beskriva eventuella ansvar inom styrning och samordning av riskhantering inom förvaltningen.