FI SV

Principer för regleringen av kommunernas lagstadgade uppgifter och förpliktelser

Ökningen av kommunernas uppgifter och förpliktelser och den ständiga ökningen av utgifterna står i strid med den offentliga ekonomins bärkraft. Den splittrade lagstiftningen samt de omfattande, detaljerade och styva förpliktelserna som gäller genomförandet av uppgifterna har dessutom gjort kommunernas verksamhet stelare och höjt på kostnaderna.

Regeringen godkänner principer för regleringen av kommunernas uppgifter för att säkerställa att kommunernas uppgifter och förpliktelser i fortsättningen inte längre utökas, utvidgas eller regleras med detaljerade och strikta föreskrifter.

Beredningen av principerna baserar sig på de riktlinjer i regeringsprogrammet enligt vilka man bör utarbeta principer för kommunernas regleringspolicy under 2015.

  • En långsiktig reform av styrningen inleds
  • Den kontinuerliga splittringen och de många detaljerna i styrningen av kommunernas uppgifter stoppas.
  • Kommunernas uppgifter styrs i regel genom lagstiftning och vid behov med kompletterande förordningar.
  • Den rekommendationsbaserade styrningen slopas.

Målet är att åstadkomma en förändring av regleringspolitiken inom hela statsrådet och lagberedningen vid de olika ministerierna i fråga om styrningen av kommunernas uppgifter och förpliktelser.  I fortsättningen ska kommunernas tillvägagångssätt inte längre styras i detalj. Onödiga anvisningar slopas och istället betonas eventuella anvisningars icke-normativa karaktär.

Dessa principer avses gälla kommunernas lagstadgade uppgifter som kan klassificeras enligt följande:

  • Uppgiften är lagstadgad och oberoende av anslag. Uppgiften utgör en subjektiv rätt som kommunen måste tillgodose oberoende av anslag.
  • Uppgiften är lagstadgad och beroende av anslag. Kommunen måste sköta uppgiften, men har rätt att besluta om resurserna och uppgiftens omfattning.
  • Uppgiften är lagstadgad och beroende av behov. Kommunen måste sköta uppgiften om de lagstadgade behovsindikatorerna uppfylls; till exempel i planläggning.
  • Så kallade lagstadgade uppdrag. Uppgiften kan till exempel vara lagstadgad och frivillig, såsom stöd för boendet eller frivillig avbytarverksamhet för lantbruksföretagare.
  • Uppgiften är lagstadgad men frivillig för kommunen. Kommunen får besluta om att inleda verksamheten, men verksamheten regleras.

Principer