FI SV

Prioritering av digitala tjänster

Regeringen drog under sin strategisession den 29 januari 2018 upp riktlinjerna för måltillståndet för e-tjänster 2022 (på finska). Följande punkter ingår regeringens riktlinjer:

  • Myndigheterna förpliktas att som första alternativ erbjuda medborgarna och juridiska personer, dvs. företag och sammanslutningar, tillgängliga och högkvalitativa digitala tjänster.
  • Myndigheterna måste ordna den kommunikation och de tjänster som gäller en persons ställning, rättigheter och skyldigheter så att kunden alltid har tillgång till en elektronisk kanal.
  • Företag, sammanslutningar och andra aktörer som bedriver näringsverksamhet har skyldighet att sköta ärenden och kommunicera med den offentliga förvaltningen digitalt.
  • Fysiska personer (medborgarna) sköter ärenden och kommunicerar med myndigheterna i första hand digitalt. De är dock inte skyldiga att göra det.

Samtidigt frångick regeringen sitt tidigare mål att förplikta medborgarna att under 2018 ta i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden, dvs. en s.k. elektronisk brevlåda.

Prioritering av digitala tjänster har främjats på fyra sätt under 2018–2019

  • Genom att förenhetliga verksamhetssätten inom e-tjänster och meddelandeförmedling. Arbetsgruppen för verksamhetssätt inom e-tjänster och meddelandeförmedling skapar enhetliga och klara verksamhetssätt för e-tjänster. Läs mer på arbetsgruppens webbplats (på finska).
  • Genom att utveckla lagstiftningen. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) träder i kraft den 1 april 2019. Dessutom har professor Kalle Määttä utrett nuläget för och ändringsbehoven i den lagstiftning som styr digitala tjänster. Han överlämnade sin utredningsrapport Elektronisk kommunikation: Utredning om den reglering som gäller elektronisk kommunikation (på finska) till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen den 9 augusti 2018.
  • Genom att utarbeta en färdplan för tjänster som tillhandahålls digitalt 2019–2023 (på finska).
  • Genom att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till digitala tjänster. En hög kvalitet på tjänsterna bidrar till att kunderna vill och övergår till att använda digitala tjänster. Arbetsgruppen för utveckling av tjänsternas kvalitet (på finska) har till tjänsteproducenternas förfogande tagit fram kriterier för tjänstekvaliteten, vilka kompletterar resultaten från arbetsgruppen för verksamhetssätten. Arbetsgruppen för e-tjänsternas kvalitet avslutade sin verksamhet i slutet av 2018.

Poddsändningen Digi ekaksi finns tillgänglig att lyssna på

I poddserien Digi ekaksi diskuterar projektchef Petteri Ohvo (FM) och planerare Henriikka Eloluoto (BRC) tillsammans med varierande gäster om enhetliga verksamhetssätt och kvalitet när det gäller digitala tjänster. Serien i fem delar har producerats i samarbete mellan finansministeriet och Suomidigi.

Material som publicerats om temat:

Nyhet 20.3.2019: Förnyade färdplanen för e-tjänster inkluderar 224 e-tjänster

20.3.2019 seminarium inspelning och seminariets bildspel (på finska)

En lägesrapport av arbetsgrupperna för verksamhetssätten och tjänsternas kvalitet och ett diskussionsmöte 29.10.2018 (inspelning från diskussionsmötet och bildspel på finska)

Nyhet 9.8.2018: Utredningen om behovet att uppdatera lagstiftningen om e-tjänster har blivit klar
Nyhet 17.4.2018: Professor Kalle Määttä ska utreda ändringsbehoven i lagstiftningen som gäller digitala tjänster
Nyhet 9.3.2018: Genom utveckling av verksamhetssätt och kvalitet i riktning mot att prioritera digitala tjänster
Blogg februari 2018: Prioritering av digitala tjänster – bra webbtjänster är en rättighet (på finska)
Pressmeddelande 20.6.2017: Arbetsgruppsarbetet om färdplanen för digitala tjänster färdigt