Programmet för främjande av digitalisering

Ett mål i regeringsprogrammet är att Finland ska vara känt som ett föregångarland där de möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen medför utvecklas och tillvaratas över förvaltnings- och sektorsgränserna. Målet är att höja den offentliga sektorns tekniska kompetens och digitaliseringsfärdigheter samt att utveckla samarbetet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn.

Programmet för främjande av digitalisering har byggts upp för att genomföra dessa mål i regeringsprogrammet. Programmet stöder och uppmuntrar myndigheter att göra sina tjänster tillgängliga för allmänheten och företagen i digital form senast 2023. Finansministeriet tillsatte programmet för främjande av digitalisering den 25 februari 2020.

Målen för digitaliseringsprogrammets verksamhetsperiod är följande:

  • Människor och företag har tillgång till digitala offentliga tjänster av hög kvalitet åtminstone i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.
  • Näringsidkares pappers- och besöksärenden har minskat betydligt, och det finns många digitala företagstjänster att tillgå.
  • Digitalt stöd finns tillgängligt i hela landet och det utvecklas så att det också betjänar dem som bedriver näringsverksamhet.

Målen för digitaliseringsprogrammet främjas under verksamhetsperioden på följande sätt:

  • Utvecklingen av främjandet av digitaliseringen och uppnåendet av de uppställda målen följs upp med hjälp av en lägesbild och mätarna för genomslagskraften hos digitaliseringen.
  • Genom tillämpning och utveckling av lagstiftningen kan man främja de digitala tjänsternas företräde och förenhetliga utvecklandet och utbudet av tjänster.
  • Syftet med det digitala stödet är att utveckla tillgången till och möjligheterna att hitta digitalt stöd i Finland. Ett annat mål med digitaliseringsprogrammet är att utveckla det digitala stödet så att det också betjänar dem som bedriver näringsverksamhet.
  • YritysDigi -projektet förverkligar programmålet ”Näringsidkares pappers- och besöksärenden har minskat betydligt, och det finns många digitala företagstjänster att tillgå”.
  • Genom att varje månad ordna nätverksmöten för dem som främjar digitaliseringen.
  • År 2021 genomförde man ett pilotförsök med expertstöd tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. En eventuell fortsättning av verksamheten 2022 bereds också.
  • Man kommer att genomföra en oavhängig halvstid- och slututvärdering av programmet.

Andra medel för uppnåendet av digitaliseringsmålen i regeringsprogrammet förutom programmet för främjande av digitalisering:

Vem är med i programmet?

Finansministeriet har det huvudsakliga ansvaret för programmet för främjande av ditigalisering, och andra förvaltningsområden har olika delansvar. Också kommuner, företag och tredje sektorn välkomnas att delta i programmet.

Kontaktinformation
konsultativ tjänsteman
Marjukka Saarijärvi
Tfn 02955 30208
marjukka.saarijarvi(at)gov.fi