Programmet för främjande av digitalisering

Ett mål i regeringsprogrammet är att Finland är känt som ett föregångarland där de möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen medför utvecklas och tillvaratas över förvaltnings- och sektorsgränserna. Målet är att höja teknik- och digitaliseringsberedskapen hos den offentliga sektorn samt att utveckla samarbetet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn.

Vi verkställer dessa mål i regeringsprogrammet med hjälp av ett program för främjande av digitaliseringen som syftar till att de offentliga tjänsterna ska vara tillgängliga digitalt för medborgare och företag före 2023. Programmet bereds under hösten 2019. Genomförandet av programmet inleds vid ingången av 2020.

Hur främjas digitaliseringen?

Andra medel för uppnåendet av målen i regeringsprogrammet förutom programmet för främjande av digitalisering:

AI-programmet AuroraAI och utvecklandet av AuroraAI-nätet: AuroraAI går ut på att skapa en AI-baserad handlingsmodell för smidigare sammanföring av serviceleverantörerna och de som behöver service.
Åstadkommandet av fungerande identifieringslösningar.
Förbättring av tillgängliga digitala tjänster och tryggandet av tillräckliga stödtjänster i syfte att säkerställa medborgarnas jämställdhet.
Säkerställandet av att de språkliga rättigheterna iakttas i samband med stora digitaliseringsprojekt. 

Digital identitet och tillhörande identifieringslösningar möjliggör säker tillgång till och identifiering i digitala tjänster. Genomföringen av digitaliseringsprogrammet stöder högklassig och tillgänglig digitalisering av tjänster och ser till att nödvändiga tjänster införs i det digitala ledet. AuroraAI-nätet som utnyttjar AI och de tillhörande ekosystemen och aktörerna sammanställer tjänsterna så att de betjänar oss i olika livssituationer och livshändelser.

Vilka är de huvudsakliga resultaten från programmet för främjande av digitalisering? 

Före 2023:

  • Medborgarna och företagen har tillgång till högklassiga digitala offentliga tjänster i enlighet med lagen om digitala tjänster. 
  • Näringsidkarna sköter i fortsättningen sin myndighetskommunikation endast via digitala servicekanaler.
  • Verksamhetsmodellen för digitalt stöd är i bruk i hela landet och det digitala stödet utvecklas så att det även betjänar näringsidkare.

Vem är med i programmet? 

Finansministeriet har det huvudsakliga ansvaret för programmet för främjande av digitalisering och andra förvaltningsområden har ett delansvar. Kommunerna, företagen och den tredje sektorn kommer också att bjudas in till programverksamheten. 

Mer information:

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208  


Sanna Sinisalo, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506