Programmet för främjande av digitalisering

Ett mål i regeringsprogrammet är att Finland ska vara känt som ett föregångarland där de möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen medför utvecklas och tillvaratas över förvaltnings- och sektorsgränserna. Målet är att höja den offentliga sektorns tekniska kompetens och digitaliseringsfärdigheter samt att utveckla samarbetet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn.

Programmet för främjande av digitalisering har byggts upp för att genomföra dessa mål i regeringsprogrammet. Programmet stöder och uppmuntrar myndigheter att göra sina tjänster tillgängliga för allmänheten och företagen i digital form senast 2023. Finansministeriet tillsatte programmet för främjande av digitalisering den 25 februari 2020.

Målsättningar och verksamhet

Målen för programmet för främjande av digitalisering fram till 2023:

  • Medborgarna och företagen har tillgång till digitala offentliga tjänster av hög kvalitet åtminstone i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.
  • Näringsidkares pappers- och besöksärenden har minskat betydligt, och det finns många digitala företagstjänster att tillgå.
  • Digitalt stöd finns tillgängligt i hela landet och det utvecklas så att det också betjänar dem som bedriver näringsverksamhet.

2021 års handlingsplan för programmet publicerades i januari 2021

  • Utvecklingen av främjandet av digitaliseringen och uppnåendet av de uppställda målen följs upp med hjälp av en lägesbild och mätare för främjandet av digitaliseringen.
  • Genom tillämpning och utveckling av lagstiftningen kan man främja de digitala tjänsternas företräde och förenhetliga utvecklandet och utbudet av tjänster. * Målet med det digitala stödet är att utveckla tillgången till digitalt stöd och möjligheterna att hitta det i Finland. Dessutom har programmet för främjande av digitalisering som mål att utveckla det digitala stödet så att det också betjänar dem som bedriver näringsverksamhet.
  • YritysDigi -projektet Förverkligar programmålet ”Näringsidkares pappers- och besöksärenden har minskat betydligt, och det finns många digitala företagstjänster att tillgå”
  • I programmet ingår dessutom andra stödåtgärder för utveckling av digitala tjänster, såsom den fortsatta utvecklingen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Suomi.fi-tjänst och utvecklandet av verktyg för servicekvalitet.

Andra medel för uppnåendet av digitaliseringsmålen i regeringsprogrammet förutom programmet för främjande av digitalisering:

Vem är med i programmet?

Finansministeriet har det huvudsakliga ansvaret för programmet för främjande av ditigalisering, och andra förvaltningsområden har olika delansvar. Också kommuner, företag och tredje sektorn välkomnas att delta i programmet.

Mer information:

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208