Främjande av digitalisering

I statsminister Marins regeringsprogram uppställdes som mål att Finland ska vara känt som ett föregångarland där de möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen medför utvecklas och tillvaratas över förvaltnings- och sektorsgränserna. Målet var att höja den offentliga sektorns tekniska kompetens och digitaliseringsfärdigheter samt att utveckla samarbetet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn.

Programmet för främjande av digitalisering byggdes upp för att genomföra dessa mål i regeringsprogrammet. Programmet stödde och uppmuntrade myndigheter att göra sina tjänster tillgängliga för allmänheten och företagen i digital form senast 2023. Finansministeriet tillsatte programmet för främjande av digitalisering den 25 februari 2020 och programmet avslutades den 31 mars 2023.

Målen för digitaliseringsprogrammets verksamhetsperiod var följande:

  • Människor och företag har tillgång till digitala offentliga tjänster av hög kvalitet åtminstone i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.
  • Näringsidkares pappers- och besöksärenden har minskat betydligt, och det finns många digitala företagstjänster att tillgå.
  • Digitalt stöd finns tillgängligt i hela landet och det utvecklas så att det också betjänar dem som bedriver näringsverksamhet.

Det avslutande evenemanget av digiprogrammet ordnades den 22 mars 2023 som en hybridevenemang på Musikhuset.

Slutrapporten om digitaliseringsprogrammet publiceras senare under våren.

Resultaten från programmet för främjande av digitalisering

Alla resultaten av digitaliseringsprogrammet

Resultaten av delgenomföringarna specificerade