Reformen av personbeteckningen

Finansministeriet reformerar och utvecklar systemet med personbeteckningar. Vår uppgift är att bereda lagstiftningsändringar och göra täckande konsekvensbedömningar.

Genom att reformera personbeteckningssystemet kan vi säkerställa beteckningarnas tillräcklighet, underlätta utlänningars tillgång till finländska tjänster, göra det möjligt att använda en ny identifieringskod samt förbättra jämlikheten genom att stryka uppgifter om könstillhörighet i nya personbeteckningar.  

Dessutom skapar vi tillsammans med myndigheter och andra aktörer anvisningar och verksamhetsmodeller för en ändamålsenlig användning av personbeteckningen.

Regeringspropositionen som beretts i samband med projektet lämnades till riksdagen den 15 september 2022. De lagändringar som föreslagits i propositionen föreslås träda i kraft den 1 september 2023. De ändringar som gäller den könsneutrala personbeteckningen ska träda i kraft den 1 januari 2027.

En förutsättning för att reformerna av personbeteckningssystemet ska kunna tas i bruk har varit att säkerställa att personbeteckningarna räcker till även i fortsättningen. Det finns ett begränsat antal personbeteckningar per dag och kön att tillgå, och de beräknas ta slut för vissa dagars del under de följande 2–3 åren, främst för sådana personers del som flyttar till Finland.

Frågan om personbeteckningarnas tillräcklighet har lösts genom en förordningsändring som statsrådet godkände i juli 2022. Enligt den löses tillräckligheten genom att man från ingången av 2023 möjliggör nya skiljemarkörer i personbeteckningen som visar födelseårhundradet. Personbeteckningar med nya skiljemarkörer kommer att ges först när de skiljetecken som används nu har tagit slut.

Bakgrund till reformen av personbeteckningen

mandatperioden för finansministeriets projekt är 1 december 2020–31 december 2022. Den arbetsgrupp för förnyelse av personbeteckningen och identitetshanteringar garanterade av staten som föregick det aktuella projektet föreslog i sin slutrapport att det från och med 2027 införs en ny form av personbeteckning i Finland, av vilken det inte längre ska framgå personens ålder, födelsetid, kön eller andra uppgifter som gäller personen.

Utifrån de mottagna utlåtandena och det fortsatta arbete som utförts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet ansågs arbetsgruppens förslag  inte vara direkt genomförbara. Utgående från remissvaren har finansministeriet fortsatt arbetet med att bereda en mer begränsad ändring som baserar sig på den nuvarande personbeteckningen.

I utlåtandena om arbetsgruppens slutrapport fästes det uppmärksamhet framför allt vid de betydande funktionella och ekonomiska konsekvenser som reformen skulle ha. I det aktuella projektet eftersträvas målen stegvis. På så sätt försöker man kontrollera konsekvenserna och ge olika aktörer möjlighet att förbereda sig på de olika ändringarna i tillräckligt god tid.

Kontakt

Jarkko Levasma, IKT-direktör, överdirektör, finansministeriet, tfn. 029553017, [email protected]

Henriikka Tammes, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn. 0295160939, [email protected]