Reformen av personbeteckningen

Finansministeriet reformerar och utvecklar systemet med personbeteckningar. Vår uppgift är att bereda lagstiftningsändringar och göra omfattande konsekvensbedömningar.
Genom att reformera personbeteckningssystemet kan vi säkerställa att personbeteckningarna räcker till, underlätta utlänningars tillgång till finländska tjänster, göra det möjligt att använda en ny identifieringskod samt förbättra jämlikheten genom att stryka uppgifter om könstillhörighet i nya personbeteckningar.  

Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen hösten 2022. De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. De ändringar som gäller den könsneutrala personbeteckningen ska träda i kraft den 1 januari 2027.

Dessutom skapar vi tillsammans med myndigheter och andra aktörer anvisningar och verksamhetsmodeller för ändamålsenlig användning av personbeteckningen.
De mest brådskande ändringsbehoven hänför sig till säkerställandet av att det finns tillräckligt med personbeteckningar. Det finns ett begränsat antal personbeteckningar per dag och kön att tillgå, och de beräknas ta slut för vissa dagars del under de följande 2–3 åren, främst för sådana personers del som flyttar till Finland. Man kommer att ta i bruk nya skiljetecken för att säkerställa att personbeteckningarna räcker till.

Bakgrund till reformen av personbeteckningen

mandatperioden för finansministeriets projekt är 1 december 2020–31 december 2022. Den arbetsgrupp för förnyelse av personbeteckningen och identitetshanteringar garanterade av staten som föregick det aktuella projektet föreslog i sin slutrapport att det från och med 2027 införs en ny form av personbeteckning i Finland, av vilken det inte längre ska framgå personens ålder, födelsetid, kön eller andra uppgifter som gäller personen.

Utifrån de mottagna utlåtandena och det fortsatta arbete som utförts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet ansågs arbetsgruppens förslag  inte vara direkt genomförbara. Utgående från remissvaren har finansministeriet fortsatt arbetet med att bereda en mer begränsad ändring som baserar sig på den nuvarande personbeteckningen.

I utlåtandena om arbetsgruppens slutrapport fästes det uppmärksamhet framför allt vid de betydande funktionella och ekonomiska konsekvenser som reformen skulle ha. I det aktuella projektet eftersträvas målen stegvis. På så sätt försöker man kontrollera konsekvenserna och ge olika aktörer möjlighet att förbereda sig på de olika ändringarna i tillräckligt god tid.