Projektet för att förnya personbeteckningen

Syftet med reformprojektet är att förnya personbeteckningssystemet och utveckla den av staten garanterade identitetshanteringen. Projektet genomförs under tiden 1.1.2021–31.12.2022.

Projektet ska säkerställa ett tillräckligt antal personbeteckningar, möjliggöra en könsneutral personbeteckning, göra uträttandet av ärenden smidigare för utlänningar genom att utvidga kretsen av dem som får personbeteckningar samt styra sätten att använda personbeteckningen och de övriga kärnpersonuppgifter som anknyter till den i samhället. Ett mål är att minska behandlingen av personbeteckningar i samband med identifiering.

Projektets viktigaste uppgift är att bereda lagstiftningsändringar som reformen av personbeteckningen och utvecklingen av den identitet som staten garanterar förutsätter samt att göra omfattande konsekvensbedömningar. Dessutom skapar man bland annat förutsättningar för att möjliggöra en ny identifikationskod och sammanställer tillsammans med myndigheter och andra aktörer anvisningar och handlingsmodeller för ändamålsenlig användning av personbeteckningen.

De mest brådskande ändringsbehoven hänför sig till säkerställandet av att det finns tillräckligt med personbeteckningar. Det finns ett begränsat antal personbeteckningar per dag och kön att tillgå, och de beräknas ta slut för vissa dagars del under de följande 2–3 åren, främst för sådana personers del som flyttar till Finland. Man kommer att ta i bruk nya skiljetecken för att säkerställa att personbeteckningarna räcker till. Mer information om den aktuella förordningsändringen finns på projektportalen.

Målen med projektet

Projektets centrala mål är att 

  • säkerställa smidig ärendehantering för alla genom att utveckla identitetshanteringen i befolkningsdatasystemet,
  • säkerställa förutsättningarna för utveckling av en digital verksamhetsomgivning i Finland samt att personbeteckningarna är tillräckliga,
  • möjliggöra en könsneutral personbeteckning och att
  • förebygga användningen av personbeteckningar för autentisering och förhindra identitetsstöld.

Bakgrund till reformen av personbeteckningen

Arbetsgruppen för förnyelse av personbeteckningen och identitetshanteringar garanterade av staten föreslog i sin slutrapport att det från och med 2027 ska införas en ny form av personbeteckning i Finland, av vilken det inte längre ska framgå personens ålder, födelsetid, kön eller andra uppgifter som gäller personen. Arbetsgruppen föreslog också att ett större antal personer än för närvarande ska kunna få en finsk personbeteckning.

Utifrån de mottagna utlåtandena och det fortsatta arbete som utförts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet ansågs arbetsgruppens förslag inte vara direkt genomförbara. Finansministeriet har fortsatt arbetet utgående från remissvaren genom att bereda en mer begränsad ändring som baserar sig på personbeteckningens nuvarande form.

I utlåtandena om arbetsgruppens slutrapport fästes det uppmärksamhet framför allt vid de betydande funktionella och ekonomiska konsekvenser som reformen skulle ha. I det pågående projektet eftersträvas målen stegvis. Syftet är att kontrollera konsekvenserna och ge olika aktörer möjlighet att förbereda sig på olika förändringar i tillräckligt god tid. 

Reformen av identitetshanteringen har också ett nära samband med det projekt för utveckling av digital identitet som pågår under ledning av finansministeriet. Målet med helheten är att säkerställa en smidig digital ärendehantering för alla och att säkerställa förutsättningarna för utvecklingen av en digital verksamhetsomgivning i Finland.

Utvecklingen inom Europeiska unionen tas också i beaktande vid utvecklingen av hanteringen av en persons identitet och verifieringsförfarandena. 

Kontaktuppgifter

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0295530023, [email protected]

Anneli Kupari, utvecklingschef, tfn 0295530035, [email protected]