FI SV

Styrsystemsprojektet inom centralförvaltningen

Huvudidén bakom OHRA är att regeringen ska ha en enda strategiprocess som stöds systematiskt med information. När regeringens centrala mål är tydliga och de övriga processerna styrs så att de stöder uppnåendet av målen skapas resurser och kraft att åstadkomma verkliga förändringar. Ett centralt förslag inom ramen för OHRA-projektet är ett nytt slags regeringsstrategihelhet. Tanken är att regeringens strategi ska bestå av två skeden: ett skede för utarbetande av ett strategiskt regeringsprogram samt ett skede där regeringen får en handlingsplan som preciserar regeringsprogrammet och som även inkluderar planen för de offentliga finanserna (JTS). Regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna slås ihop innehållsmässigt och tidsmässigt, liksom den årliga revisionen av dessa.

Sammanfattning av rekommendationerna inom projektet för utveckling av statens styrsystem (OHRA-projektet)