FI SV

Projektportföljen

Statsförvaltningen använder en gemensam webbläsarbaserad projektportföljslösning. Den gemensamma lösningen skapar förutsättningar för portföljkontroll bl.a. genom att förenhetliga informationsinnehållet och rapporteringen samt genom att erbjuda en överblick av projekt i olika skeden på ämbetsverks-, förvaltningsområdes- och statskoncernnivå.

Förvaltningsområdena och ämbetsverken ska införa information om betydande projekt som inkluderar utveckling av informationsteknik i systemet. I systemet kan dessutom införas mindre projekt och andra projekt än endast sådana som har samband med utveckling av IKT. Det finns gemensamma förfaranden för uppföljningen av och rapporteringen om betydande projekt, de har beskrivits i en separat anvisning. Finansministeriet sammanställer en sammanfattning av innehållet i projektportföljen tre gånger om året.

Lägesrapport över projektportföljen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sammanställer regelbundet en rapport över projektportföljen, det vill säga tre gånger om året för tillfället. I rapporten ingår de projekt vars uppskattade totala kostnader uppgår till minst en miljon euro.

Mer information:

Jenni Taskinen, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530249