FI SV

Projektportföljen

OBS! Hanteringen av projektportföljen övergick till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018.

Vid hanteringen av projektportföljen är det fråga om styrning av utvecklingshelheter, där projekt indelas i olika "portföljer" i syfte att underlätta stödjandet och koordineringen. De grundläggande frågorna är bl.a.:

  • Hurdana projekt pågår inom organisationen? Hur stöder de strategin och målsättningarna?
  • Hur prioriteras utvecklandet? Vad utvecklas och i vilken ordning?
  • Hur framskrider de enskilda projekten? Är de ömsesidigt beroende av varandra på ett sätt som bör beaktas?

Statsförvaltningen använder en gemensam webbläsarbaserad projektportföljslösning. Den gemensamma lösningen skapar förutsättningar för portföljkontroll bl.a. genom att förenhetliga informationsinnehållet och rapporteringen samt genom att erbjuda en överblick av projekt i olika skeden på ämbetsverks-, förvaltningsområdes- och statskoncernnivå.

Förvaltningsområdena och ämbetsverken ska införa information om betydande projekt som inkluderar utveckling av informationsteknik i systemet. I systemet kan dessutom införas mindre projekt och andra projekt än endast sådana som har samband med utveckling av IKT. Det finns gemensamma förfaranden för uppföljningen av och rapporteringen om betydande projekt, de har beskrivits i en separat anvisning. Finansministeriet sammanställer en sammanfattning av innehållet i projektportföljen tre gånger om året.

Lägesrapport över projektportföljen

Befolkningsregistercentralen sammanställer regelbundet en rapport över projektportföljen, det vill säga tre gånger om året för tillfället. I rapporten ingår de projekt vars uppskattade totala kostnader uppgår till minst en miljon euro.  Rapporterna finns att få på Befolkningsregistercentralens webbplats (Hankearvioinnin tuki).

Kontaktinformation

Enhetschef Sami Kivivasara, tfn 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi