Projektutvärderingar och utlåtanden

De gemensamma projektutvärderingsförfarandena gäller för alla IKT-utvecklingsprojekt inom statsförvaltningen vilkas sammanlagda kostnader överskrider en miljon euro. Om ett projekt gör anspråk på över 5 miljoner euro ska man i enlighet med informationsförvaltningslagen (634/2011) och statsrådets förordning som preciserar lagen (1249/2014) begära finansministeriets utlåtande i ärendet. Projekten ska utvärderas med hjälp av ett s.k. utvärderingsramverk innan utlåtandet begärs. Det har dessutom kommits överens om att projekt på mellan 1-5 miljoner euro genomgår samma utvärdering som projekt som överskrider 5 miljoner euro. FM går igenom utvärderingarna och ger sina egna kommentarer till projekten.

Syftet med projektutvärderingen och utlåtandeförfarandet som gäller de största projekten är att se till att

  • De nyttor som eftersträvas med projektet har identifierats och att realiseringen av nyttorna planerats
  • Man inte förverkligar överlappande lösningar utan utnyttjar befintliga gemensamma lösningar i så stor omfattning som möjligt
  • Utvecklandet sker enligt gemensamma riktlinjer och att lösningarna är interoperabla
  • Projekten har tillräckliga möjligheter att lyckas

Det viktigaste med utvärderingen är att den part som ansvarar för projektet själv identifierar och tar i beaktande de väsentliga faktorerna. På så sätt skapar man även ett underlag för uppföljningen av nyttorna. Framskridningen med projekten och förverkligandet av nyttorna följs upp med hjälp av ett gemensamt projektportföljsystem.

Ytterligare information

Statsrådets förordning (1249/2014)

Mer information: