FI SV

Reformeringen av informationshanteringslagstiftningen

Kuvituskuva palapelin palaset.

Enligt regeringens handlingsplan (28.4.2017) hör beredningen av den nya lagen om informationshantering till de viktigaste åtgärderna i spetsprojektet för digitalisering av offentliga tjänster. Målet med reformen av informationshanteringslagstiftningen är att säkerställa att information kan utnyttjas i offentliga tjänster på ett mångsidigt, smidigt och säkert sätt. Syftet är att en ny allmän lag om informationshantering ska stiftas, lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen, som ska träda i kraft i början av 2019. I lagen om informationshantering samlas bestämmelser om offentlighetslagen, arkivlagen och informationshanteringslagen. Lagen ska också förnya och förenhetliga regleringen.

Finansministeriet tillsatte den 17 november 2016 en arbetsgrupp med uppdrag att utreda utvecklandet av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen. Arbetsgruppens mandatperiod var 17.11.2016–31.5.2017. Arbetsgruppen som utrett åtgärder för att utveckla bestämmelserna om informationshantering utredde behoven av åtgärder för att utveckla lagstiftningen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och publicerade en rapport om riktlinjer för utveckling  (finansministeriets publikationer 37/2017) (på finska). I sin rapport om riktlinjer för utveckling ansåg arbetsgruppen att det är nödvändigt att man för att utveckla bestämmelserna om informationshantering börjar bereda en allmän lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Den 9 januari 2018 har finansministeriet tillsatt ett beredningsteam som ska bereda en regeringsproposition med förslag till en ny lag om informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen.