Regional samordning av digitalt stöd 2018-2021

Den regionala samordningen av digitalt stöd är en del av genomförandet av verksamhetsmodellen för riksomfattande digitalt stöd. Målet är att garantera tillgången till digitalt stöd i Finland för att hjälpa de personer som inte kan eller förmår använda digitala tjänster

Landskapsförbunden och Ålands landskapsregering hade möjlighet att ansöka om statsunderstöd hos finansministeriet till stöd för den regionala samordningen av digitalt stöd. Den regionala samordningen och utvecklingen av digitalt stöd inleddes genom pilotförsök i fem områden 2018 och i slutet av 2019 inleddes utvecklandet av 14 landskapsförbund.

Målet med de statsunderstöd som beviljas var att fortsätta och möjliggöra det regionala samordnandet och utvecklandet av digitalt stöd i Finland på ett riksomfattande sätt.

Målen för den regionala samordningen av digitalt stöd var:

 • Varje region har ett aktivt nätverk för digitalt stöd som stärker invånarnas möjligheter att få digitalt stöd och uträtta ärenden elektroniskt
 • En uppdaterad lägesbild av behovet och utbudet av digitalt stöd i regionen stöder utvecklingen av digitalt stöd
 • Utbudet av digitalt stöd utvecklas så att det är regionalt täckande och svarar mot behoven
 • Tillräcklig kommunikation om digitalt stöd och betydelsen av digitalisering hjälper att se till att kunden får och hittar det stöd han eller hon behöver

Tidsplan för den regionala samordningen av digitalt stöd 

2020

 • 11.6.2020 Statsunderstödsinfo till landskapsförbunden (skype)
 • 16.6.2020 Tilläggsinfo för nya områden (skype)
 • 20.8. – 3.9.2020 Kommentaromgång för projektansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • 7.9.2020 Landskapsförbundens frågestund om statsunderstöd
 • 15.9.2020 Ansökningstiden går ut. Ansökningarna lämnas in till finansministeriets registratorskontor.
 • September–oktober: Statsunderstödsbeslut.
 • Oktober-november: Den regionala samordningen av digitalt stöd inleds inom nya områden och fortsätter där den redan pågår. Rapportering av tidigare startade projekt.

2021

 • Januari–oktober: Regionala samordningen och utvecklingen av digitalt stöd pågår.
 • November: Rapportering av resultaten och inlämnande av utbetalningsansökningar till finansministeriet.
 • December: Bedömning av resultaten och utbetalningsbeslut.

Material för ansökan om statsunderstöd:

Anvisning om statsunderstöd

Bilaga 1: Blankett för ansökan om understöd

Bilaga 2: Blankett för projektplan

Bilaga 3: Blankett för kostnadskalkyl

Bilaga 4:

Bilaga 5: Blankett för ansökan om utbetalning av statsunderstöd

Bilaga 6: Blankett för beslut om statsunderstöd

Beslut om att inleda förfarande för ansökning av statsunderstöd för regional samordning av digitalt stöd

Kontaktinformation
konsultativ tjänsteman
Heikki Talkkari
Tfn 02955 30096
heikki.talkkari(at)gov.fi