Regionala samordnandet av digitalt stöd

Regionala samordnandet av digitalt stöd är ett led i genomförandet av den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd. Målet är att säkra tillgången till digitalt stöd i landet för att hjälpa dem som inte kan eller förmår använda digitala tjänster.

Det regionala samordnandet av digitalt stöd understöds genom statsbidrag. Understöd kan även beviljas landskapsförbunden och Ålands landskapsstyrelse. Det regionala digitala stödet har testats sedan hösten 2018 inom fem pilotområden, Lappland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Nyland. Mera om de regionala pilotprojekten.

Regionala samordnaren av digitalt stöd:

 • Samlar in information om det regionala behovet och utbudet av digitalt stöd samt utvecklar tillgången till digitalt stöd i sin region med beaktande av stödbehovet.
 • Skapar ett nätverk för digitalt stöd i regionen. Avsikten är att bilda ett flexibelt och fungerande nätverk för digitalt stöd samt utveckla det digitala stödet och dess utbud i samarbete med aktörer i regionen.
 • Kommunicerar enhetligt och heltäckande om utbudet av digitalt stöd så att de som är i behov av digitalt stöd hittar det och så att kännedomen om det digitala stödet ökar.
 • Utvärderar den regionala verksamheten och deltar aktivt i utvecklandet tillsammans med andra regionala aktörer och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • De pilotförsök som inleddes hösten 2018 har dessutom som mål att utveckla verksamhetens kontinuitet och hållbarhet i landskapen.

Tidsplanen för det regionala samordnandet av digitalt stöd

2019

 • Augusti Ansökan om statsunderstöd inleds
 • September: Beredning av regionala projektplaner och finslipning av dem tillsammans med Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen kommenterar utkasten till projektplaner 23.9.-4.10.2019.
 • Oktober: Ansökningstiden för statsunderstöd löper ut tisdagen den 15 oktober kl. 16.15.
 • November–december: Utvecklandet av digitalt stöd på regional nivå inleds i de nya regionerna.

2020

 • Januari–oktober Utvecklandet av digitalt stöd på regional nivå fortsätter. Statsunderstödet kan användas till slutet av oktober om inte annat har fastställts i landskapets understödsbeslut.
 • November–december: Rapportering och utvärdering av resultat, beslut om utbetalning.

Ansökningsmaterialet

Mer information:

Sanna Juutinen, Specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506