Regionförvaltningen

 

Statens regionförvaltning

Som statens regionförvaltningsmyndigheter fungerar regionförvaltningsverket (6 ämbetsverk) samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (15 centraler). På Åland fungerar Statens ämbetsverk på Åland som regionförvaltningsmyndighet.

Regionförvaltningsverket (RFV) främjar regional likabehandling genom att sköta verkställighets-, styr- och tillsynsuppgifter i regionerna. Ämbetsverket främjar

 • förverkligande av grundläggande rättigheter och rättssäkerhet
 • tillgång till basservice
 • miljövård
 • hållbart miljöutnyttjande
 • intern säkerhet samt
 • hälsosam och säker livs- och arbetsmiljö i regionen

Regionförvaltningsverkens grundorganisation och styrningsrelationer (på finska)

Regionförvaltningsverket

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) främjar regional utveckling genom att sköta verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom sin region. NTM-centralen främjar bl.a.

 • företagsamhet
 • arbetsmarknadens funktion
 • kompetens och kultur
 • transportsystemets funktion och trafiksäkerheten
 • god miljö, hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna samt
 • invandring, integration och sysselsättning av invandrare i regionen.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas grundorganisation (på finska)

NTM-centralen

Regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas strategiska planering och styrning sker i samarbete mellan ministerierna som styr ämbetsverken. Finansministeriet svarar för den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken och arbets- och näringsministeriet för NTM-centralernas dito. 

Förändringar i regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter 1.1.2014

Polisens roll och uppgifter i regionförvaltningen organiseras enligt riktlinjerna i omstruktureringen av polisförvaltningen (PORA III). Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för polisväsendet avskaffades och uppgifterna överfördes till andra polisenheter fr.o.m. 1.1.2014.

Uppgifter inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsverksamheten, utvärdering av basservice inom kulturområdet och uppgifter inom läroanstaltsbyggandet överfördes från NTM-centralerna till regionförvaltningsverken fr.o.m. 1.1.2014.

Landskapsförbunden

Landskapsförbunden är lagstadgade samkommuner som verkar enligt principerna för kommunal självstyrelse. Förbunden fungerar som lagstadgade myndigheter för regionutveckling och landskapsplanläggning och hör därmed till landskapets ledande planerings- och intressebevakningsenheter. Till uppgifterna hör att utarbeta landskapsprogram, planer och deras verkställighetsplaner samt regionala EU-program och ansvar för planering av markanvändningen. Utöver det lagstadgade verksamhetsområdet har landskapsförbunden många frivilliga uppgifter med fokus på särdragen i den egna regionen. I Finland finns nu 18 landskapsförbund.

Landskapsförbunden

Utveckling av regionförvaltningen

Statens regionförvaltning reformerades genom en stor omstrukturering vid ingången av 2010 (s.k. ALKU-projektet). 1.1.2010 samlades uppgifterna för de mest betydande regionförvaltningsmyndigheterna – länsstyrelserna, arbets- och näringsbyråerna, regionala miljöcentralerna, miljötillståndsverken, vägdistrikten och arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer – hos två diversifierade myndighetshelheter: regionförvaltningsverken (6 ämbetsverken) och närings-, trafik- och miljöcentralerna (15 centraler). På Åland fungerar Statens ämbetsverk på Åland som regionförvaltningsmyndighet.  

Regionförvaltningsreformen stärkte landskapsförbundens roll som regionutvecklingsmyndigheter genom att samla regionala utvecklingsuppgifter och beslutanderätt över tillhörande resurser hos förbunden.

I februari 2013 lämnade regeringen en redogörelse om verkställandet och utfallet av regionförvaltningsreformen till riksdagen. Enligt redogörelsen är utfallet av regionförvaltningsreformen huvudsakligen positivt. Redogörelsen lägger fram förslag till vidareutveckling av regionförvaltningen. Riksdagen omfattade redogörelsens ståndpunkter och riktlinjer, men med anmärkningarna och slutsatserna i förvaltningsutskottets betänkande (FvUB 8/2013 rd). Utvecklingen av regionförvaltningen fortsätter utifrån riktlinjerna i redogörelsen och riksdagens svar.

Funktionerna bör koncentreras ytterligare

På grund av de positiva erfarenheterna bör man fortsätta att samla funktioner hos regionförvaltningsmyndigheter, såsom riksdagen förutsatte 2009. Som en del av en övergripande utvärdering av förvaltningsstrukturen utreds vilka konsekvenser det skulle medföra om magistraterna ansluts till regionförvaltningsverken och om TE-byråerna ansluts till NTM-centralerna. Utredarens rapport om konsekvenserna blev klar i oktober 2013. Ministergruppen för förvaltning och regionutveckling förordade i juni att beredningen av sammanslagningen av regionförvaltningsverken och magistraterna fortsätter och att den beaktar arbetet i ämbetsverksutredningsprojektet för statens central- och regionförvaltning.

Utredning över konsekvenserna med en eventuell anslutning av magistraterna till regionförvaltningsverken (på finska)

Administrativa uppgifter sköts nu på rikstäckande plan

Ämbetsverkens och centralernas befogenheter kunde för vissa uppgifters del utvidgas att omfatta hela landet, vilket bland annat skulle möjliggöra flexiblare resursanvändning och göra verksamheten enhetligare. Förfarandet skulle även göra det möjligt att garantera resurser och expertis för skötseln av vissa prioriterade och kritiska uppgifter.

Regionförvaltningsverkens administrativa uppgifter har från och med den 1 mars 2015 koncentrerats till regionförvaltningsverket i Södra Finland i och med att man inrättat det nya ansvarsområdet regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingsuppgifter. Även om ansvarsområdet för förvaltnings- och utvecklingsuppgifterna organisatoriskt sett är verksamt vid ett regionförvaltningsverk, sköts vissa administrativa uppdrag och utvecklingsuppgifter även decentraliserat vid andra regionförvaltningsverks verksamhetsställen. Ansvarsområdet producerar likvärdig service åt samtliga regionförvaltningsverk. NTM-centralernas och TE-byråernas administrativa uppgifter har på motsvarande sätt från och med den 1 februari 2015 koncentrerats till NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Regionförvaltningens styrningsmodell förnyades 1.1.2016

Regionförvaltningens nya styrningsmodell har varit progressiv men tung på grund av tre olika nivåer. Regionförvaltningsverkens samt NTM-centralernas styrningssystem förnyades i en tydligare och enklare riktning från och med ingången av 2016. Det tidigare trestegs styrsystemet ersattes med en tvåstegsmodell. Målet är en lättare, mera strategisk och tväradministrativ styrningsmodell.

Regionförvaltningsverken och NTM-centralerna har fått ett gemensamt strategidokument, och ett skilt resultatavtal har dessutom utarbetas för varje regionförvaltningsverk och NTM-central. Strategidokumentet och resultatavtalen gäller under regeringens mandatperiod, och vid behov justeras de årligen med hänsyn till ramarna för statsfinanserna och statsbudgeten. Det första nya slags strategidokumentet för regionförvaltningsverken och NTM-centralerna godkändes den 12 november 2015.

Rapport från utvecklingsarbetsgruppen för regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas styrningssystem (på finska)

Mera information om det gemensamma strategidokumentet

Ämbetsverksutredningen inom central- och regionförvaltningen

Regionförvaltningsverkens antal, struktur och områdesindelning utvärderas med beaktande av de övriga utvecklingsåtgärdernas effekter och utvecklingen i fråga om kommunstrukturen och kommunernas uppgifter.

Ämbetsverksutredningsprojektets (VIRSU) regionförvaltningsdel utreder arbetsfördelningen mellan region- och centralförvaltningens ämbetsverk samt staten och kommunerna, granskar regionförvaltningens uppgifter ur olika synvinklar samt utreder alternativ för reformering av regionförvaltningen och deras effekter. Målet är att trygga tillgången till tjänsterna, underlätta ärendehanteringen och garantera likabehandling av klienterna i hela landet. Förutom regionförvaltningsverken och NTM-centralerna gäller utredningen även magistraterna och TE-byråerna.

Projektet för Ämbetsverksutredningen inom central- och regionförvaltningen

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman
Mikko Saarinen
Tel. 02955 30047