Salpalinjen

Salpalinjen är en försvarslinje längs Finlands östra gräns som byggdes åren 1940–1941 och 1944. Marken kring Salpalinjen gavs tillbaka till markägarna på 1960–1970-talen, men staten förbehöll sig besittningsrätten till konstruktionerna. Salpalinjen övergick år 2003 från försvarsministeriet i finansministeriets besittning i samband med koncentreringen av statens fastighetsförvaltning.

Finansministeriet har beslutat att överlåta konstruktionerna längs befästningskedjan vid Salpalinjen till markägarna. Ministeriet börjar bereda en upphävning av begränsningarna av nyttjanderätten på fastigheterna i maj 2018. Finansministeriet har per brev kontaktat de markägare på vars marker det finns konstruktioner med begränsad nyttjanderätt. Lantmäteriverket har kontaktat markägarna angående anordnandet av lantmäteriförrättningar.

Material för informationsmötet (på finska)

Rapporter och utredningar

Senatfastigheter har gjort en utredning om Salpalinjen där man tagit fram bakgrundsinformation för beslutet om att upphäva begränsningarna. Utredningen är en fortsättning på en omfattande inventering som Museiverket gjorde åren 2009–2012. Finansministeriet beställde inventeringen av befästningskedjan längs Salpalinjen av Museiverket för att få klarhet i befästningarnas omfattning, geografiska läge och skick.

Slutrapport över utredningen om Salpalinjen 2017 (på finska)
Salpalinjen, arkeologisk inventering av krigshistoriska objekt 2009-2012 (på finska)
Salpalinjens mest betydande objekt med motiveringar (på finska)