Enkät om servicelöften

YritysDigi-projektet genomförde 2020 den första enkäten om servicelöften som riktades till myndigheter. Enkäten gällde nuläget för service som riktats till näringsutövare, utvecklingen av digitaliseringen av servicen samt utvecklingsplanerna. Den information som vi fick med hjälp av enkäten och överblicken över nuläget med utvecklandet av tjänsterna bidrog till att planera och utveckla åtgärder och samarbetsåtgärder som främjar och korrigerar situationen.

Med hjälp av enkäterna som genomfördes 2020–2022 följde man hur utbudet av och ut-vecklingen av digitala tjänster framskrider och hur målet i regeringsprogrammet uppnås.

2022

På YritysDigis sista enkät om servicelöften svarade 88 organisationer och svaren gällde 2 223 tjänster. Antalet rapporterade e-tjänster var 1 679 stycken. Svaren visade att de rapporterade e-tjänsterna hade utvecklats under de tre rapporteringsåren, men att man inte kommer att uppnå målet i regeringsprogrammet om omfattande digitala tjänster.

Resultaten från enkäten om servicelöften publicerades vid YritysDigis avslutande evenemang den 28 november 2022.

Material:

2021

Organisationer inom den offentliga förvaltningen fick i somras en begäran per e-post om att komplettera och uppdatera uppgifterna för 2020. Det kom in 82 svar.

Svaren visade att ett år är en för kort tid för att följa förändringen med tillräcklig noggrannhet. Det tar i allmänhet flera år innan utvecklingsprojekt och projekt framskrider från planering till ibruktagande. Enkäten 2020 gjorde organisationerna noggrannare uppmärksamma på de e-tjänster som är avsedda för företag och sammanslutningar och på det nuvarande utbudet av och nuläget i fråga om digitaliseringen av servicen. Mera om detta i rapporten Servicelöfte 2021.

2020

År 2020 besvarade 118 organisationer frågor om nästan 2 500 tjänster (1.944 ärendehanteringstjänster). Av svaren framgick det att cirka 15 procent av servicen ännu saknade digitalt genomförande och att cirka 28 procent av de nuvarande genomförandena uppfyller lagstiftningens nuvarande krav i fråga om tjänsternas funktioner.

Resultaten och åtgärdsförslagen från enkäten om servicelöften 2020 publicerades vid ett webbseminarium den 7 december 2020.

Kontaktinformation

konsultativ tjänsteman
Marjukka Saarijärvi
Tfn 02955 30208
marjukka.saarijarvi(at)gov.fi