Enkät om servicelöften

YritysDigi- projektet genomförde 2020 den första enkäten om servicelöften som riktades till myndigheter. Enkäten gällde nuläget för service som riktats till näringsutövare, utvecklingen av digitaliseringen av servicen samt utvecklingsplanerna. Den information som fås med hjälp av enkäten och överblicken över nuläget med utvecklandet av tjänsterna bidrar till att planera och utveckla åtgärder och samarbetsåtgärder som främjar och korrigerar situationen.

Med hjälp av enkäter som genomförs 2020–2022 följer man hur utbudet av och utvecklingen av e-service framskrider och hur målet i regeringsprogrammet uppnås.

2022

I dagsläget genomförs den sista enkäten om servicelöften hösten 2022. Iakttagelserna från de tre åren sammanställs och publiceras i slutet av hösten.

2021

Organisationer inom den offentliga förvaltningen fick i somras en begäran per e-post om att komplettera och uppdatera uppgifterna för 2020. Det kom in 82 svar.

Svaren visade att ett år är en för kort tid för att följa förändringen med tillräcklig noggrannhet. Det tar i allmänhet flera år innan utvecklingsprojekt och projekt framskrider från planering till ibruktagande. 2020 års enkät sporrade organisationerna att fästa noggrannare uppmärksamhet vid e-service som avsetts för företag och sammanslutningar samt det aktuella utbudet av och nuläget i fråga om digitaliseringen av servicen.

2020

År 2020 besvarade 118 organisationer frågor om nästan 2 500 tjänster (1.944 ärendehanteringstjänster). Av svaren framgick det att cirka 15 procent av servicen ännu saknade digitalt genomförande och att cirka 28 procent av de nuvarande genomförandena uppfyller lagstiftningens nuvarande krav i fråga om tjänsternas funktioner.

Resultaten och åtgärdsförslagen från enkäten om servicelöften 2020 publicerades vid ett webbseminarium den 7 december 2020.

Kontaktinformation
projektchef
Petteri Ohvo
Tfn 02955 30427
petteri.ohvo(at)gov.fi