Skattesubvention

Med skattesubvention avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur, det vill säga det så kallade normala skattesystemet, med vilka man stöder en viss näring eller en viss grupp av skattskyldiga. I praktiken avser skattesubventioner skattebefrielser, skatteavdrag, lägre skattesatser och andra liknande åtgärder. Skattesubventionerna definieras i beskattningslagstiftningen.

Skattesubventionerna syns huvudsakligen inte under utgiftsmomenten i budgeten i likhet med direkta stöd utan i form av uteblivna skatteinkomster. Via skattesystemet tilldelade subventioner har regelbundet följts upp och redovisats i statens budgetpropositioner och verksamhetsberättelser. En förteckning över skattesubventionerna ges ut samtidigt som statens budgetproposition överlämnas till riksdagen.

När det gäller skattesubventioner, ska man beakta att om man tar bort en skattesubvention ökar detta inte nödvändigtvis skatteinkomsterna med motsvarande belopp. En del av subventionerna är överlappande, vilket innebär att de påverkar varandras storlek. Systemen för att beräkna subventionerna varierar också. Vid beräkningen har man dock inte beaktat hur subventionerna inverkar på priserna och de skattskyldigas beteende. Därför är de slutliga effekterna av att ta bort en enskild skattesubvention svåra att uppskatta.

Det är emellertid viktigt att skattesubventionerna följs upp eftersom betydande offentligt stöd styrs via dessa till olika objekt. Skattesubventionerna gör även skattebaserna smalare och komplicerar ofta skattesystemet.

Beräkningen av subventioner grundar sig på det så kallade normala skattesystemet. Beräkningsmetoderna beskrivs i huvudsak i en rapport av Statens ekonomiska forskningscentral, Verotuet Suomessa 2009. Den årliga rapporteringen av skattesubventionerna stöds också av en styrgrupp som tillsatts av finansministeriet och som har till uppgift att följa upp, bedöma och utveckla rapporteringen. Styrgruppen tar ställning till hur ändringar i beskattningsgrunderna beaktas vid fastställande och beräkning av skattesubventioner. När nya skattesubventioner uppstår, beslutar styrgruppen om beräkningsgrunderna och vid behov också bedömer och utvecklar systemen för beräkning av de nuvarande subventionerna.

Arbetsgruppen som arbetar med skattesubventionsfrågor beslutar om ändringarna i beräkningen av skattesubventioner. Arbetsgruppens promemorior finns nedan.