Social - och hälsovårdsreformen förändrar strukturerna

Statsminister Rinnes regering inledde beredningen av en servicestrukturreform inom social - och hälsovården (den s.k. social - och hälsovårdsreformen). Syftet med reformen är att göra betydande ändringar i

  • ordnandet,
  • produktionen och
  • finansieringen av de social- och hälsovårdstjänster

som de nuvarande kommunerna ansvarar för. Avsikten är att reformen genomförs stegvis och på ett kontrollerat sätt.

Reformen går ut på att koncentrera ordnandet av social- och hälsovårdstjänster hos självstyrande områden som är större än kommuner, s.k. välfärdsområden. Ordnandet av räddningsväsendet överförs också till dessa välfärdsområden. 

Antalet välfärdsområden är minst 17. För det nuvarande landskapet Nylands del har det föreslagits en separat lösning för social- och hälsovårdens del. 

Fullmäktige som väljs genom direkta val svarar i framtiden för beslutsfattandet i välfärdsområdena. Invånarnas delaktighet och användardemokrati stärks. Välfärdsområdets finansiering grundar sig huvudsakligen på finansiering från staten.

Grundandet av välfärdsområden påverkar kommunernas skyldigheter

Grundandet av välfärdsområdena och inrättandet av ett finansieringssystem för dem leder till ett behov av att ändra kommunernas nuvarande statsandelssystem och den skatterelaterade lagstiftningen. Dessutom överförs den nuvarande personalen inom social- och hälsovården och räddningsväsendet inom kommunsektorn i välfärdsområdenas tjänst i samband med reformen.

Välfärdsområdenas beskattningsrätt utreds av en parlamentarisk kommitté. Därutöver utreds det vilka uppgifter som kan överföras från kommunerna, samkommunerna och staten till välfärdsområdena. 

Vilken roll har finansministeriet vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen?

Finansministeriet deltar i beredningen av social- och hälsovårdsreformen, vilken leds av social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen som gäller grundandet, förvaltningen, finansieringen av och personalen hos välfärdsområdena samt eventuella egendomsarrangemang. 

Ministeriets beredningsansvar omfattar också nödvändiga förslag till ändringar i lagstiftningen om kommunernas uppgifter och finansiering. Dessutom bereder finansministeriet nödvändiga ändringar i skattelagstiftningen. Reformen påverkar även beredningen av planen för de offentliga finanserna. 

Bekanta dig också med 

Mer information om social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för kommunerna kan man läsa på social- och hälsovårdsreformens webbplats.

Ta kontakt

Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530148