Offentligt ledande som framgångsfaktor

 

Målet är att den offentliga förvaltningen i Finland även i framtiden är ett representativt exempel på en förnyande nordisk modell där en välfungerande och kostnadseffektiv offentlig förvaltning är en nationell framgångsfaktor. Statsförvaltningen kan i egenskap av en del av den offentliga sektorn för egen del trygga en hållbar samhällsekonomisk utveckling och medborgarnas välfärd. Finland kan klara sig i den internationella konkurrensen tack vare strategisk skicklighet och föregripande ledande.

Det offentliga ledandet baserar sig på en stark gemensam värdegrund. Där framhävs både traditionella principer om god förvaltning och krav om professionellt ledarskap. Särdragen inom det offentliga ledandet har framför allt ett samband med politisk styrning och reglering av den offentliga ekonomin, lagstiftningen och kraven om offentlighet.

Utgångspunkterna för det offentliga ledandet är dels regeringens samhälleliga målsätningar, dels medborgarna och kunderna. Förtroendet och samarbetet är resurser, och samarbetet stöds av koncernmässiga, förvaltningsgränsöverskridande processer och handlingssätt. Hållbar utveckling förutsätter förutom iakttagande av särdragen inom det offentliga ledandet även interaktion och lärdomar från ledandet inom andra sektorer.

Målet med regeringen Sipiläs spetsprojekt som gäller ledandet är att förstärka förvaltningsgränsöverskridande, informationsbaserat ledande och verkställande. Digitaliseringen är ett särskilt tyngdpunktsområde. Regeringens verksamhetsplan innehåller följande åtgärder och reformer:

  • En utredning över tillämpligheten hos modellen med ett enhetligt statsråd i Finland
  • Ministeriernas ledningssystem förnyas i syfte att förtydliga och förenhetliga ministeriernas ledningsmodeller och ledningspraxis så att förvaltningsövergripning samt regeringens och ministeriernas verkställighetsförmåga och föregripning förstärks.
  • Den enhetliga statsförvaltningens verkställighetsförmåga förstärks genom att utreda förutsättningarna för koncernmässig verksamhet i fråga om personalledningen.
  • Regeringen har som mål att alla ministerier ingår ledningsavtal med den högsta ledningen, inklusive ministeriernas kanslichefer, i syfte att främja förnyandet av statsförvaltningen.
  • Regeringens mål ätt att man kommer överens om ämbetsverkens servicelöften i samband med ämbetsverkens resultatförhandlingar. Finansministeriet har utfärdat anvisningar om definieringen av innehållet i och verkställandet av servicelöftena.

Finansministeriet utformar och stöder förnyandet av ledandet inom statsförvaltningen. Arbetet baserar sig på en vision om gott, helhetsinriktat ledande av verksamheten. Där är de viktigaste elementen förvaltningens verkställighets- och serviceförmåga, föredömlig personalledning, god förvaltning och modigt förändringsledarskap.

Kontaktuppgifter

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]

Finansråd
Katju Holkeri
tfn 02955 30087
[email protected]