Statens centralförvaltning

 

Statens centralförvaltning består av ministerierna samt ämbetsverken och inrättningarna inom deras förvaltningsområde. Det sammanlagda antalet organisationer inom statens centralförvaltning är cirka hundra. Personalen inom statens centralförvaltning uppgår till ca 27 000.

Statsrådet omfattar 12 ministerier. Ministerierna bereder ärenden för statsrådet och svarar för förvaltningens verksamheten inom sitt verksamhetsområde. Om ministeriernas verksamhetsområden föreskrivs i statsrådets reglemente och om deras uppgifter i förordningar om ministerierna.

Ämbetsverken och inrättningarna har varierande uppgifter och storlek. Förutom förvaltningsuppgifter sköter de bl.a. statistikproduktion, informationsförvaltning och registrering samt utvecklar bestämda verksamhetsområden och ser till att information som produceras inom området görs tillgänglig för hela samhället. En del av ämbetsverken och inrättningarna verkar som statliga forskningsinstitut.

 

Utveckling av centralförvaltningen

Statsförvaltningens grundstruktur har förändrats ganska lite sedan blev Finland självständigt. De högsta statsorganen och deras maktförhållanden har således definierats i den regeringsform som föregick dagens grundlag. Förändringarna av ministeriernas och de understödjande förvaltningsområdenas struktur har varit begränsade. På ämbetsverksnivå har förändringarna varit större och ämbetsverkens självständighet och behörighet har varierat.

Ämbetsverksstrukturen inom statens centralförvaltning har genomgått flera förändringar under 2000-talet. Ämbetsverk och inrättningar har slagits samman och lagts ner. Helt nya ämbetsverk och inrättningar har grundats. Ämbetsverk har ombildats till affärsverk, av vilka en del senare bolagiserats. Ett viktigt område för omorganisationer med tanke på förnyelse av förvaltningens verksamhet har varit att samla sakkunnig- och stödtjänster i servicecenter. Exempel på detta är att servicecentralerna för ekonomi- och personalförvaltning inom justitie-, inrikes-, försvars- och finansministeriets förvaltningsområden sammanfördes till ett servicecenter 2010 och att statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori inrättades 2014 som ett servicecenter inom finansministeriets förvaltningsområde.

Omstruktureringar av ministerier och deras förvaltningsområden har varit mycket ovanligare än förändringarna för ämbetsverken. Vissa uppgifter och enskilda ämbetsverk har överförts till andra förvaltningsområden. Den senaste förändringen i ministeriernas struktur är från 2008 då arbets- och näringsministeriet bildades genom att handels- och industriministeriet och arbetsministeriet slogs samman. Utvecklingsarbetet har utgått från att utveckla statsrådshelheten och ministeriernas verksamhet med sikte på effektiviteten. Målet har också varit att ministerienivån ska fokusera på strategisk styrning medan ämbetsverken sköter de operativa uppgifterna.

Inom statsrådet bereds en reformering av centralförvaltningen. Taken är att göra statsrådet till en funktionellt och ekonomiskt enhetligare strukturell helhet. Det centrala målet är att stärka regeringens strategiska handlingskraft genom att skapa totalt sett bättre möjligheter till strategisk politisk ledning. Målet är även att skapa möjligheter till enhetlig verksamhet och effektivt bruk av gemensamma resurser inom statsrådet.

Centralförvaltningsreformen [länk till projektwebbplatsen].