FI SV EN

Yhteinen kehittäminen ja tilaisuudet

Valtionhallinnon johdon kehittäminen pohjaa ymmärrykselle, että valtionhallinnon tehtäväkenttä on laaja. Yhteisessä kehittämisessä on lähtökohtana, että moninaisia johtamistehtäviä tuetaan moninaisin keinoin ottaen huomioon toimintayksiköiden erilaiset tarpeet. Toisaalta on tärkeää, että johtamisen ja sen kehittämisen perusta ja käytännöt ovat riittävän yhtenäiset valtionhallinnossa. Näin edistetään hyvää johtamista koko hallinnossa. Tätä varten tarvitaan yhteisiä kehittämistoimia, muun muassa yhteistä johtamisvalmennusta. Yhteiset asiat on järkevää tehdä yhteisesti sekä valmennuksen hyötyjen että taloudellisuuden näkökulmasta.

Valtiovarainministeriö tukee valtionhallinnon johdon verkottumista ja valmentautumista. Valtiovarainministeriö järjestää ylimmälle johdolle yhteisiä tilaisuuksia ja erityistä pienryhmätoimintaa ja tarjoaa yhdessä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa valtionhallinnon johtajille uran eri vaiheisiin sopivia valmennusohjelmia. 

Valtiovarainministeriön tehtäviin kuuluu myös laaja yhteistyö erilaisten kehittämisorganisaatioiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Julkisen johtamisen kehittämisessä on erityisen tärkeää yhteistyö valtionhallinnon ja kuntien välillä. Kuntajohtajat ovat osallistuneet mm. ministeriön järjestämään Uudistuja-ohjelmaan ja Julkisen johtamisen päiviin.

Valtionhallinnon johdon verkostot ja pienryhmät

Valtiovarainministeriö  järjestää ministeriöiden ja virastojen ylimmälle virkamiesjohdolle eli johdon foorumille tarkoitettuja tapaamisia. Näiden tarkoitus on lisätä johdon keskinäistä vuorovaikutusta ja avointa keskustelua niin ajankohtaisista asioista kuin pitkän ajan kehittämiskysymyksistäkin. Tilaisuuksiin on osallistunut ulkopuolisten asiantuntijoiden lisäksi poliittista johtoa. Ministeriö kutsuu ylintä johtoa myös lyhyisiin aamukahvitilaisuuksiin tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa. Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäisen kerran myös Julkisen johtamisen päivä, jonne kutsuttiin valtionhallinnon johdon lisäksi kuntajohtajia. Toinen Julkisen johtamisen päivä järjestettiin helmikuussa 2020. Joihinkin tilaisuuksiin voidaan esillä olevan aiheen mukaan kutsua myös muuta johtoa, esim. Tulevaisuuden johtajat –ohjelman käyneitä.

Valtionhallinnon ylimmän johdon piirissä toimii pienryhmiä, joiden tavoitteena on lisätä ylimmän johdon mahdollisuuksia tutustua toisiinsa, vaihtaa kokemuksia ja tukea heitä heidän johtamistehtävissään. Vuonna 2020 mukana on neljä ryhmää, joissa on yhteensä 40 johtajaa.

Kokemusten pohjalta pienryhmille on pidetty hyvinä seuraavia toimintaperiaatteita:

  • Ryhmät ovat vapaamuotoisia vertaistukiryhmiä ilman valmista agendaa. Ryhmät sopivat itse toimintatavoistaan ja keskusteluteemoistaan.
  • Olemassa olevat ryhmät jatkavat ja niitä täydennetään tarvittaessa uusilla tulokkailla.
  • Tarpeen mukaan perustetaan uusia kahdeksan - kymmenen hengen ryhmiä. Tavoitteena on, että ryhmien jäsenet edustaisivat monipuolisesti valtionhallinnon eri tehtäväalueita.
  • Valtiovarainministeriö osallistuu ryhmien toimintaan ja siten edistää valtionhallinnon johdon ja ministeriön välistä vuoropuhelua ottaen esille ajankohtaisia teemoja. Ministeriön asiantuntijat tarvittaessa tukevat muutoinkin ryhmien toimintaa.

Lisäksi eri valmennusohjelmien käyneet ovat muodostaneet erilaisia alumniryhmiä.

Valtion henkilöstöjohdon foorumi

Valtion henkilöstöjohdon foorumin tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja verkottumista sekä jakaa hyviä käytäntöjä valtionhallinnossa. Ryhmä osallistuu HR-linjausten valmisteluun ja tekee yhteistyötä erityisesti valtion HR-ohjausryhmän kanssa. Foorumin jäsenistö koostuu valtion virastojen ja ministeriöiden henkilöstöasioista sekä henkilöstön kehittämisestä vastaavista johtajista ja päälliköistä. Foorumi kokoontuu aamukahvitapaamisissa sekä vuosittaisessa pidemmässä seminaarissa, yhteistyötä tehdään myös tapaamisten välillä. Foorumilla on puheenjohtaja, joka toimii yhteistyössä ministeriön valtionhallinnon kehittämisosaston kanssa.

Yhteystiedot
Finanssineuvos, yksikön päällikkö
Mari Näätsaari
puh. +358295530090
[email protected]

Muita verkostoja

Valtionhallinnossa toimii useita kehittäjäverkostoja, joiden toiminta on arvokasta hallinnon ja johtamisen kehittämiselle. Näitä ovat muun muassa ministeriöiden kehittämispäälliköiden muodostama Kehikko, virastojen koulutuspäälliköiden Viva-verkosto. Yhä ajankohtaisempaa on kytkeä verkostoihin mukaan myös hallinnon ulkopuolisia tahoja eli yrityksiä, yhteisöjä ja tavallisia kansalaisia.

Ajankohtaisissa hankkeissa hyödynnetään enemmän tai vähemmän vapaaehtoisuuden pohjalta syntyviä kehittämisverkostoja. Yhden verkoston muodostavat valtionhallinnon johdolle suunnattuihin yhteisiin valmennusohjelmiin (mm. Tulevaisuuden johtajat -ohjelma) osallistuneet. He ovat myös tärkeä voimavara, jota voidaan hyödyntää eri tavoin valtionhallinnon yhteisessä kehittämisessä. Valtiovarainministeriökin on ottanut käyttöön yhä enemmän sähköisiä tai virtuaalisia verkostoja ja on läsnä myös sosiaalisessa mediassa mm. LinkedIn:issä ja Twitterissä.

Tilaisuudet ja ajankohtaista

Julkisen johtamisen päivä 2020

Julkisen johtamisen päivä pidettiin otsikolla: ”Julkinen johtaminen ja kansakunnan menestys” 4.2.2020 Marina Congress Centerissä. Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille valtionhallinnon ylimpään johtoon kuuluville ja suurimpien kaupunkien johtajille.

Julkisen johtamisen identiteetti ja tulevaisuus johtajien ja päättäjien kokemana 2008 ja 2019 
Juha Hurme. Julkinen johtaminen ja kansakunnan menestys. Tiimityö Kalevala

Hankkeet ja työryhmät

Julkisen johtamisen yhteistyöryhmä (linkki hankkeen sivulle)
Johtamista yhteiseksi hyväksi -valtionhallinnon johtamisen kehittämishanke (linkki hankkeen sivulle)


Lisätietoa

Virtuaalisesti, vapauttaen ja vaikuttavasti - paikkariippumaton johtaminen valtionhallinnossa
Toimiva johtoryhmätyöskentely kirje 31.5.2017
Liite 1 Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
Liite 2 Valtioneuvoston johtamisjärjestelmän mallikuvaus