FI SV EN

Gemensam utveckling och nätverk

Träningsansvaret ligger i första hand hos cheferna själva samt hos ministerierna och ämbetsverken. På så sätt kan man på bästa möjliga sätt ta i beaktande de varierande kraven för ledningsuppgifterna och chefernas individuella utvecklingsstigar. Det är å andra sidan också viktigt att ledningsgrunder och praxis är tillräckligt enhetliga. På så sätt främjar man ledandets kvalitet inom hela statsförvaltningen. För detta ändamål behövs gemensam utveckling, bland annat gemensam ledningsträning. Det lönar sig att göra gemensamma saker tillsammans, med tanke på både träningsperspektivet och ekonomin. 

Vid karriärhanteringen tar man i beaktande att det krävs mångsidig kompetens framför allt inom de högsta ledningsuppdragen. Karriärplaneringen bör ses som skapande av färdigheter för allt mera krävande uppgifter eller för uppgifter med andra slags yrkesmässiga krav, inte som en förutbestämd, sluten stig. Principen är att framskridning inom ledningskarriären kräver prov både på effektiv verksamhet och på allmän utveckling som chef. 

Finansministeriet stöder den högsta statsledningen i deras träning och nätverksbildning. Ministeriet ordnar också gemensamma evenemang för den högsta ledningen samt även specifik verksamhet i smågrupper. För chefer i krävande ledningsuppgifter ordnar ministeriet i samarbete med Haus Kehittämiskeskus Oy programmen Förnyare, Horizons och Framtidens ledare (ordnades åren 2008–2018). Dessutom ordnas gemensamma tillställningar för ledningen. 

Finansministeriet samarbetar också med olika utvecklarorganisationer, såväl på nationell som på internationell plan. Det viktigaste målet är att införa goda modeller och fungerande praxis i utvecklandet av den finländska statsförvaltningen och ledandet. 

Nätverk och grupper för statsförvaltningens ledning 

Finansministeriet ordnar möten inom Forumet för ledningen inom statsförvaltningen som avsetts för den högsta ledningen på ministerier och ämbetsverk. Syftet med mötena är att öka ledningens ömsesidiga interaktion och den öppna dialogen om såväl aktuella ärenden som långsiktigare utvecklingsfrågor. Tillställningarna har besökts förutom av utomstående experter även av den politiska ledningen. 

Möten för ledningen ordnas två eller tre gånger om året, antingen som halvdagsmöten eller vid behov som längre tillställningar. Finansministeriet inbjuder dessutom efter behov högsta ledning till korta morgonkaf-fetillställningar några gånger om året. År 2019 ordnades för första gången en temadag om offentligt ledarskap för ledare inom både statsförvaltningen och kommunerna. Temadagen ordnades för andra gången i februari 2020.  Beroende på tema är det också möjligt att bjuda in även andra personer i ledningen, till exempel personer som slutfört programmet Framtidens ledare. 

Inom statsförvaltningens högsta ledning fungerar också smågrupper som ska ge den högsta ledningen möjligheter att lära känna varandra bättre, utväxla erfarenheter och få stöd i ledningsuppdraget. År 2019 fanns det fyra grupper med sammanlagt 40 chefer.

Erfarenheten har visat att följande verksamhetsprinciper lämpar sig för smågrupperna: 

  • Grupperna är frivilliga kollegiala stödgrupper utan någon färdig agenda. Grupperna kommer själva överens om sina handlingssätt och diskussionsteman. 
  • Existerande grupper fortsätter, och kompletteras vid behov med nya medlemmar. 
  • Man grundar vid behov nya grupper med 8–10 medlemmar. Målet är att medlemmarna i grup-perna representerar olika uppgiftsområden inom statsförvaltningen på ett så mångsidigt sätt som möjligt. 
  • Finansministeriet deltar i gruppernas verksamhet och främjar för sin del dialogen mellan statsförvaltningens ledning och ministeriet genom att ta upp aktuella teman. Sakkunniga vid ministeriet stöder grupperna på olika sätt om det behövs. 

Ministeriet har i samarbete med Haus Kehittämiskeskus Oy startat motsvaranade grupper för personer som slutfört programmet Framtidens ledare. Dessutom finns det alumngrupper som grundats av deltagare i olika coachningsprogram. 

Forum för statens personalledning

Forumet för statsförvaltningens personalledning har som mål att stärka samarbete och nätverk mellan finansministeriet och ämbetsverken liksom mellan ämbetsverken. Alla personalansvariga ledare vid ämbetsverken är medlemmar i forumet. Forumet möts två gånger om året. Medlemmarna har även deltagit i beredningen av de personalpolitiska riktlinjerna genom diskussioner och särskilda projekt. Forumets arbete leds av ett arbetsutskott, där finansministeriet är medlem. Ministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning ger forumet de praktiska förutsättningarna.

Andra nätverk

Det finns flera utvecklarnätverk inom statsförvaltningen som bedriver värdefull verksamhet med tanke på utvecklandet av förvaltningen och ledandet. Som exempel kan nämnas Kehikko, som inkluderar ministeriernas utvecklingschefer, Viva-nätverket som upprätthålls av ämbetsverkens utbildningschefer samt Kaiku-nätverket som koordineras av Statskontoret. Det är också allt aktuel-lare att parter utanför förvaltningen, dvs. företag, samfund och vanliga medborgare också inför-livas i nätverken.

Vid aktuella projekt utnyttjar man utvecklingsnätverk som mer eller mindre uppkommit på frivillig basis. Ett nätverk inkluderar dem som deltagit i gemensamma träningsprogram som avsetts för ledningen inom statsförvaltningen (bl.a. Framtidens ledare –programmet). De utgör också en viktig resurs som kan utnyttjas på olika sätt vid det gemensamma utvecklandet av statsförvaltningen. Finansministeriet har tagit i bruk allt flera digitala eller virtuella nätverk i LinkedIn (bl.a. Förvalt-ningsutveckling och Resultatstyrningsnätverket) och sedermera även i Facebook.

Kontaktuppgifter

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]