FI SV

Gemensam utveckling och nätverk

Träningsansvaret ligger i första hand hos cheferna själva samt hos ministerierna och ämbetsverken. På så sätt kan man på bästa möjliga sätt ta i beaktande de varierande kraven för ledningsuppgifterna och chefernas individuella utvecklingsstigar. Det är å andra sidan också viktigt att ledningsgrunder och praxis är tillräckligt enhetliga. På så sätt främjar man ledandets kvalitet inom hela statsförvaltningen. För detta ändamål behövs gemensam utveckling, bland annat gemensam ledningsträning. Det lönar sig att göra gemensamma saker tillsammans, både ur tränings- och ur ekonomiskhetsperspektiv.

Vid karriärhanteringen tar man i beaktande att det krävs mångsidig kompetens framför allt inom de högsta ledningsuppdragen. Karriärplaneringen bör ses som skapande av färdigheter för allt mera krävande uppgifter eller för uppgifter med andra slags yrkesmässiga krav, inte som en förutbestämd, sluten stig. Principen är att framskridning inom ledningskarriären kräver prov både på effektiv verksamhet och på allmän utveckling som chef.

Finansministeriet stöder den högsta statsledningen i deras träning och nätverksbildning. Ministeriet ordnar Forumet för ledningen inom statsförvaltningen som avsetts för den högsta ledningen och mindre grupper inom samma verksamhet, och genomför dessutom Framtidens chefer –programmet som avsetts för chefer i krävande ledningsuppgifter. Åt dem som redan genomgått de ovan nämnda programmen ordnas även gemensamma tillställningar, såsom Ledningens dag. Dessutom ordnar man tillsammans med nätverket för personalchefer Forumet för statens personalledning. Ministeriet deltar även i HAUS utvecklingscentral Ab:s ledningsträningsprogram, bl.a. i samband med introduceringen av nya chefer.

Finansministeriet samarbetar också med olika utvecklarorganisationer, såväl på nationell som på internationell plan. Det viktigaste målet är att införa goda modeller och fungerande praxis i utvecklandet av den finländska statsförvaltningen och ledandet.

Framtidens chefer -programmet

Finansministeriet har genomfört Framtidens chefer –programmet, som riktats till den högsta ledningens potential och dem som nyligen inträtt i den högsta ledningen, sedan 2008. År 2017 ordnas kurs 9, varefter sammanlagt 280 högt uppsatta chefer inom statsförvaltningen genomgått programmet. Finansministeriet väljer deltagarna på framställning av ministerierna.

Framtidens chefer –programmet är ett högklassigt utvecklingsprogram för ledningen som stöder aktuella mål inom förvaltningsutvecklandet. Man går igenom verksamhetsmiljön för det offentliga ledandet, de viktigaste fenomenen och de mest betydande förändringskrafter som påverkar Finland. Förändringsledandet behandlas med fokus på organisationernas förändringsförmåga, det egna förändringsledandet och innovativt verkställande. De konkreta projektmålen är:

  • Förstärkning av professionellt ledande och strategisk kompetens
  • Förstärkning av en gemensam värdegrund och utgångslägen för offentligt ledande
  • Främjande av modigt förändringsledande och framtidskänsla

Programmet för 2017 inkluderar fyra moduler med sammanlagt nio träningsdagar. Programmet inkluderar även nätverkstillställningar samt en ledarutvärdering och personlig feedback. Finansministeriet ordnar dessutom olika fortsättningsevenemang åt dem som genomgått programmet.

Programmet beställs av ett konsortium med HAUS utvecklingscenter Ab som huvudsaklig producent och med Aalto University Executive Education Oy och Demos Helsinki som samarbetsparter. Andra samarbetsparter är riksdagen, Finlands Kommunförbund samt Finlands Näringsliv EK. Generaldirektören Arvo Kokkonen är rektor för programmet.

Kontaktuppgifter

Ari Holopainen
Finansråd
tfn 02955 30520
[email protected]

Johanna Nurmi
Konsultativ tjänsteman
puh. 02955 30171
[email protected]

Forumet för ledningen inom statsförvaltningen och smågrupperna

Finansministeriet ordnar möten inom Forumet för ledningen inom statsförvaltningen som avsetts för den högsta ledningen. Syftet med dessa är att öka på ledningens ömsesidiga interaktion och den öppna dialogen om såväl aktuella ärenden om långsiktigare utvecklingsfrågor. Tillställningarna har besökts förutom av utomstående experter även av den politiska ledningen.

Ledningsfora ordnas två eller tre gånger om året, antingen som halvdagsmöten eller vid behov som längre tillställningar. Finansministeriet inbjuder dessutom vid behov forumet till korta morgonkaffetillställningar några gånger om året. Till vissa möten kan man beroende på det aktuella temat även bjuda in representanter för den övriga ledningen, t.ex. sådana personer som genomgått Framtidens ledare –programmet.

Forumet för ledningen inom statsförvaltningen inkluderar även smågrupper som syftar till att öka på den högsta ledningens möjligheter att bekanta sig med varandra, att utväxla erfarenheter och att stödja dem i deras ledningsuppdrag. År 2016 fanns det fyra grupper med sammanlagt 30 chefer.

Erfarenheten har visat att följande verksamhetsprinciper lämpar sig för smågrupperna:

  • Grupperna är frivilliga kollegiala stödgrupper utan någon färdig agenda. Grupperna kommer själva överens om sina handlingssätt och diskussionsteman.
  • Existerande grupper fortsätter, och kompletteras vid behov med nya medlemmar.
  • Man grundar vid behov nya grupper med 6-8 medlemmar. Målet är att medlemmarna i grupperna representerar olika uppgiftsområden inom statsförvaltningen på ett så mångsidigt sätt som möjligt.
  • Finansministeriet deltar i gruppernas verksamhet och främjar för sin del dialogen mellan statsförvaltningens ledning och ministeriet genom att ta upp aktuella teman. Sakkunniga vid ministeriet stöder grupperna på olika sätt om det behövs.

Varje grupp har i praktiken fått en egen prägel. Grupperna har sammanträtt i genomsnitt ungefär fyra gånger om året. En fungerande praxis har varit att ordförandeskapet roterar och att gruppen sammanträtt turvis vid de olika medlemmarnas egna organisationer. Detta har möjliggjort en slags djupdykning i varje medlems aktuella ledningsutmaningar.

Kontaktuppgifter

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]

Finansråd
Markus Siltanen
tfn 02955 30263
[email protected]

Forum för statens personalledning

Forumet för statsförvaltningens personalledning har som mål att stärka samarbete och nätverk mellan finansministeriet och ämbetsverken liksom mellan ämbetsverken. Alla personalansvariga ledare vid ämbetsverken är medlemmar i forumet. Forumet möts två gånger om året. Medlemmarna har även deltagit i beredningen av de personalpolitiska riktlinjerna genom diskussioner och särskilda projekt. Forumets arbete leds av ett arbetsutskott, där finansministeriet är medlem. Ministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning ger forumet de praktiska förutsättningarna.

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Johanna Nurmi
tfn 02955 30171
[email protected]

Andra nätverk

Det finns flera utvecklarnätverk inom statsförvaltningen som bedriver värdefull verksamhet med tanke på utvecklandet av förvaltningen och ledandet. Som exempel kan nämnas Kehikko, som inkluderar ministeriernas utvecklingschefer, Viva-nätverket som upprätthålls av ämbetsverkens utbildningschefer samt Kaiku-nätverket som koordineras av Statskontoret. Det är också allt aktuellare att parter utanför förvaltningen, dvs. företag, samfund och vanliga medborgare också införlivas i nätverken.

Vid aktuella projekt utnyttjar man utvecklingsnätverk som mer eller mindre uppkommit på frivillig basis. Ett nätverk inkluderar dem som deltagit i gemensamma träningsprogram som avsetts för ledningen inom statsförvaltningen (bl.a. Framtidens ledare –programmet). De utgör också en viktig resurs som kan utnyttjas på olika sätt vid det gemensamma utvecklandet av statsförvaltningen. Finansministeriet har tagit i bruk allt flera digitala eller virtuella nätverk i LinkedIn (bl.a. Förvaltningsutveckling och Resultatstyrningsnätverket) och sedermera även i Facebook.