FI SV

Karriärstigar och utveckling

Att utvecklas som ledare

Som arbetsgivare stöder staten aktivt ledarnas utveckling. Målet är att staten kan ge enskilda ledare och sakkunniga klara utvecklingsmål och -möjligheter.

Ledaren har dock ett eget ansvar för sin utveckling. Detta innebär bl.a. att ledaren

  • svarar för sin anställningsbarhet och är aktiv i att söka sig till uppgifter
  • aktivt utvecklar sig bl.a. genom deltagande i gemensamma program
  • är tillräckligt utvilad och finner en jämvikt mellan arbetslivets krav och övriga krav i livet
  • handlar föredömligt och stöder kollegernas utveckling.

Målet är att utvecklingsbara och -villiga personer erbjuds flexibla karriäralternativ i olika skeden av karriären. Optimalt består karriärutvecklingen av flexibel alternering i olika uppgifter som sakkunnig, projektansvarig och linjechef.

I karriärplaneringen ska man beakta att det framförallt i den högsta ledningens uppgifter krävs mångsidig kompetens. Till flexibel karriärutveckling för den högsta ledningen hör möjligheten att övergå från linjechefsuppgifter till ansedda sakkunnig- och projektuppgifter. Karriärplaneringen ska uppfattas som att man skapar beredskap för mer krävande uppgifter eller med en annan typ av yrkesmässiga krav och inte som en förutbestämd, sluten karriärväg. Principen är att avancemang i ledarkarriären förutsätter prov på effektiv verksamhet som ger resultat och överlag utveckling som ledare.

Ledningen som gemensam resurs

Förutom stöd för individuell utveckling beaktas organisatorisk utveckling. Det handlar om att utveckla organisationens resurser, säkerställa kontinuiteten och skapa beredskap för kommande ledningsuppgifter. Ur ett organisatoriskt utvecklingsperspektiv är statsförvaltningens högsta chefer både statsrådets resurs och medlemmar i ministeriernas och enheternas ledningsgrupper. En del av ledningsutvecklingen handlar om god efterträdarplanering.

Statsförvaltningens gemensamma ledningsutveckling

Statsförvaltningens ledningsutveckling utgår från synen att mångsidiga ledningsuppgifter ska utvecklas på mångsidiga sätt. Gemensam ledningsutveckling säkerställer en allmän kvalitetsnivå för ledningsutveckling och stärker den gemensamna ledningskulturen. Samtidigt ges dock utrymme åt ministeriernas och enheternas särskilda krav för ledningsuppgifter och deras utvecklingsåtgärder.

Finansministeriet stöder statsförvaltningens ledningsutveckling genom riktlinjer, vägledning och utvecklingsmodeller på olika delområden. Dessutom har ministeriet organiserat ett särskilt koncernprogram (Framtidens ledare) för den högsta ledningen och dess potential. Ministeriet har också deltagit i planeringen och vägledningen av HAUS ledningsutvecklingsprogram för statskoncernen inom ramen för genomförandet av ledningspolitiken.

Från sakkunnig till chef och tvärtom

Organisationerna ska stödja både sakkunnigas och chefers nyorientering. Ett sätt att gå vidare i karriären är karriärbyte från sakkunniguppgifter till ledningsuppgifter eller tvärtom. Övergång till ledningsuppgifter förutsätter dock systematisk och ofta långvarig utveckling av ledarfärdigheter. Detta kan främjas genom modellen för tre karriärer, som inkluderar olika projektledningsuppgifter mitt emellan sakkunnig- och ledningsuppgifter. I dem krävs det klart och tydligt både sakkunskap och ledningskompetens. Å andra sidan är olika projekt- och programchefsuppgifter en naturlig väg bort från linjechefsuppgifter.

Optimalt handlar karriärutvecklingen om nyorientering eller flexibel alternering mellan utvidgning och fördjupning av sakkunskapen samt utveckling av ledningskomptensen i olika uppgifter som sakkunnig, projektansvarig och linjechef. Växlingarna i uppgifternas kravnivå bör ske utifrån personens livssituation.

Kontaktuppgifter

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]