Urapolut ja valmennus

Johtajana kehittyminen

Valtio tukee työnantajana aktiivisesti johtajien kehittymistä. Tavoitteena on, että valtio tarjoaa yksittäisille johtajille ja asiantuntijoille selkeät kehittymistavoitteet ja -mahdollisuudet.

Vastuu kehittymisestä on kuitenkin yksittäisillä johtajilla itsellään. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kukin johtaja:

  • vastaa omasta työmarkkinakelpoisuudestaan ja on aktiivinen tehtävien haussa
  • kehittää aktiivisesti itseään muun muassa osallistumalla yhteisiin ohjelmiin
  • pitää huolta omasta työvireestä ja tasapainottaa työelämän ja muun elämän vaatimuksia
  • toimii esimerkillisesti ja tukee kollegoiden kehittymistä.

Tavoitteena on, että kehittymiskykyisille ja -haluisille henkilöille tulee olla joustavia urapolkuvaihtoehtoja uran eri vaiheissa. Parhaimmillaan urakehitys on joustavaa vuorottelua erilaisissa asiantuntija-, projektivastuu- ja linjaesimiestehtävissä.

Urasuunnittelussa on otettava huomioon, että erityisesti ylimmän johdon tehtävissä vaaditaan monipuolista osaamista. Ylimmän johdon joustavaan urakehitykseen kuuluu mahdollisuus siirtyä linjajohdon tehtävistä arvostettuihin asiantuntija- ja projektivastuutehtäviin. Urasuunnittelu on nähtävä valmiuksien luomisena vaativampiin tai ammatillisilta vaatimuksiltaan toisenlaisiin tehtäviin, ei ennalta määrätyksi suljetuksi poluksi. Periaatteena on, että johtamisuralla eteneminen edellyttää näyttöjä sekä tuloksellisesta toiminnasta että yleensä johtajana kehittymisestä.

Johto yhteisenä voimavarana

Yksilöllisen kehittymisen tuen lisäksi otetaan huomioon yhteisöllinen kehittäminen. Kyse on organisaation voimavarojen kehittämisestä, jatkuvuuden varmistamisesta ja varautumisesta tuleviin johtamistehtäviin. Yhteisöllisen kehittämisen näkökulmasta valtionhallinnon ylimmät johtajat ovat sekä valtioneuvoston voimavara että ministeriöiden ja toimintayksiköiden johtoryhmien jäseniä. Yksi osa johdon kehittämistä on toimiva seuraajasuunnittelu.

Valtionhallinnon yhteinen johdon kehittäminen

Valtionhallinnon johdon kehittämisen lähtökohtana on näkemys siitä, että moninaisia johtamistehtäviä kehitetään moninaisin keinoin. Yhteisellä johdon kehittämisellä varmistetaan johdon kehittämisen yleinen laatutaso ja vahvistetaan yhteistä johtamiskulttuuria. Samalla annetaan kuitenkin tilaa ministeriöiden ja toimintayksiköiden johtamistehtävien erityisvaatimuksille ja omille kehittämistoimille.

Valtiovarainministeriö tukee valtionhallinnon johdon kehittämistä ensinnäkin linjaamalla, ohjeistamalla ja mallittamalla kehittämisen eri osa-alueita. Toiseksi ministeriö on organisoinut ylimmälle johdolle ja sen potentiaalille erityisen Tulevaisuuden johtajat -konserniohjelman. Lisäksi ministeriö on osallistunut HAUSin tarjoamien valtiokonsernin yhteisten johtamisvalmennusohjelmien suunnitteluun ja ohjeistukseen osana johtajapolitiikan toteutusta.

Asiantuntijasta esimieheksi ja päinvastoin

Organisaatioiden on tuettava sekä asiantuntijoiden että esimiesten uudelleensuuntautumista. Yksi tapa edetä urapolulla on uranvaihto asiantuntijatehtävästä johtamistehtävään tai päinvastoin. Johtamistehtäviin siirtyminen edellyttää kuitenkin suunnitelmallista ja usein pitkäaikaistakin johtamisvalmiuksien kehittämistä. Tätä voidaan edistää ns. kolmiuramallilla, jonka mukaan asiantuntijatehtävien ja johtamistehtävien välimaastossa on erilaisia projektijohtamistehtäviä. Näissä vaaditaan selkeästi sekä asiantuntijuutta että johtamisosaamista. Toisaalta erilaiset projekti- ja ohjelmajohtajan tehtävät ovat luontainen väylä siirtyä pois linjajohtajan tehtävistä.

Parhaillaan urakehitys on uudelleen suuntautumista tai joustavaa vuorottelua asiantuntijuuden laajentamisen ja syventämisen sekä johtamisosaamisen lisäämisen välillä erilaisissa asiantuntija-, projektivastuu- ja linjaesimiestehtävissä. Tehtävän vaativuuden vaihtelut tulee järjestää henkilön elämäntilanteen mukaan.

Lisätietoa

Johtoa tulevaan – yhteistä johtamisvalmennusta valtionhallinnossa
Uudet koulutuskonseptit, Aalto-yliopisto (Johdon foorum 8.4.2014)
Tulevaisuuden johtajat -ohjelman arviointiraportti 22.1.2014
Asiantuntijoiden kehitys- ja urapolut valtionhallinnossa, työryhmäraportti 2009
Aloittelijasta senioriksi - asiantuntijoiden kehitys- ja urapolut valtionhallinnossa, julkaisu 8a/2007
Johtamisen uusi aika (haus.fi)

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Ari Holopainen
puh. 02955 30520
[email protected]