FI SV

Målen med och förverkligandet av ledningspolitiken

Det övergripande målet för statsförvaltningens ledningspolitik är att stödja förvaltningens effektivitet, välbefinnande och kontinuerlig förändring. Utgångspunkten är att ledningspolitiken är i linje med förvaltningsutvecklingen och statens övergripande personalledning.

Ledningspolitikens direkta mål är

  • Attraktiva ledningsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter
  • Professionellt högklassig och tillräckligt enhetlig högsta tjänstemannaledning
  • Ledarnas förutsättningar att utföra sina uppgifter framgångsrikt.

Det är viktigt att statsförvaltningen har en samsyn om ledningsuppgifternas professionella innehåll och deras krav samt om hur ledningens ställning och anställningsförhållanden, rekrytering, karriärtänkande och utveckling samt prestationsledning blir harmoniska helheter eller ledningssystem i ministeriet och hela statsförvaltningen. Riktlinjerna och åtgärderna berör alla ledare och chefer, men olika målgrupper berörs på olika sätt.

I enlighet med statsrådets ställningstagande har finansministeriet inrättat en stödfunktion för statsförvaltningens ledning. Den ska bereda riktlinjer för ledningspolitiken och stödja statsförvaltningens ledning i ledarskapsutveckling. Stödfunktionen genomför ledningspolitiken tillsammans med ministerierna och ämbetsverken i enlighet med den gemensamma utvecklingsmodellen (se länk).

Ytterligare information

Statsrådets principbeslut om statsförvaltningens chefspolicy

Stödet för statsförvaltningens ledning -sidan

Kontaktuppgifter

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]