FI SV

Viktiga delområden inom ledandet och utvecklandet

Åstadkomma resultat och styra organisationen

Det viktigaste kravet på bra ledning är att åstadkomma det som ska åstadkommas. Detta inkluderar att styra organisationen, skapa en verksamhetsmiljö som stöder resultatförmågan och främja den på andra sätt. Ledaren ska även ta hand om sin egen resultatförmåga och dess hållbarhet bl.a. utifrån tidshantering och arbetshälsa.

Resultatstyrning är ett centralt styrsystem inom statsförvaltningen. Ett viktigt mål i översynen av resultatstyrningen är att den ska bli mera strategisk, mindre tung, mera tväradministrativ och enhetligare. På organisationens och arbetsgemenskapens nivå är det framförallt fråga om att skapa en ny resultatstyrningskultur och införa tillvägagångssätt som stöder den. Utmaningen är att skapa nya sätt att göra saker tillsammans både mellan ministerierna och mellan ministerierna och ämbetsverken liksom inom organisationerna.

Personalledning och bygga upp arbetsgemenskaper

Resultat- och serviceförmågan hos statsförvaltningens verksamhetsenheter är på ett avgörande sätt beroende av människorna och ledningen av dem. Bra ledning och arbetslivets kvalitet kommer till uttryck som personalens motivation, hälsa och engagemang i arbetsgemenskapen och dess mål. Ämbetsverkens ökande kunskapsintensivitet framhäver betydelsen av de olika delarna inom personalledning, ledarskap, ledning av personalresurser och arbetslivsrelationer samt att integrera dem i övergripande ledning av verksamheten.

Chefens uppgift är att ge arbetet mening som en del av organisationen, skapa förutsättningar för arbetet och ge möjlighet till framgångsupplevelser och egen utveckling. Ledning av experter utmanar traditionella managementmodeller och stereotypiska bilder av offentlig ledning. Ledaren av en expertorganisation är framförallt en vägvisare och möjliggörare.

Förutom att se till verksamhetens effektivitet är ledarnas uppgift att se till organisationens förnyelse och välmående. Viktiga utmaningar inom statens personalpolitik och arbetsfältet för varje ledare är främjande av uthållighet och kontrollerade pensionsavgångar.

Öka processernas effektivitet och kvalitet samt övervaka verksamheten

En välfungerande och effektiv offentlig sektor är allt viktigare för ekonomins hållbarhet och hela samhället. Statens verksamhetsenheter måste aktivt anpassa sig till de stramare villkoren för den offentliga ekonomin. Begränsade resurser förutsätter större effektivitet av förvaltningen under de närmaste åren.

Vid ledning av statsförvaltningens organisationer ska man på alla nivåer kunna sammanjämka principerna för god förvaltning och å andra sidan effektiv och kvalitativ ledning av verksamheter, processer och ekonomi. Verksamhetens kvalitet och effektivitet kan även förbättras genom nya typer av arbets- och serviceprocesser, som utöver ny informationsteknik kräver ledning av information, kunskap och kompetens. Ledning av ekonomin ingår i alla ledares befattningsbeskrivningar.

Påverka i omvärlden och leda förändringar

Av ledningsinnehållet är en del bestående och en del föränderligt i all ledning, även inom statsförvaltningen. Organisationer ska kunna förutse förändringar i omvärlden och ställa om sig utifrån dem. Ledarnas uppgift är att leda både förändringar och kontinuitet på ett hållbart sätt.

I framtiden handlar ledning av den offentliga förvaltningen om genomgripande förnyelsearbete som förutsätter omfattande, radikala, långsiktiga och systematiska förändringar. I en snabbt föränderlig miljö är det viktigt att förändringssignaler kan upptäckas i tid så att man kan förutse förändringarnas effekter. Viktiga element med tanke på den offentliga förvaltningens förändringskraft är strategisk känslighet, resursernas mobilitet och ledningens enhetlighet. Resurserna ska röra sig flexibelt mellan olika sektorer utifrån behoven.

Nya lösningar och innovationer efterfrågas. Detta kräver både ny kompetens och nytt åsiktsklimat samt ett mera kundorienterat tillvägagångssätt än i dag. Risktagningsförmåga, anammande av nya tillvägagångssätt och avlärande av gamla är viktigt.

Genom ledningsutvecklingen och ledarpolicyn stöds statsförvaltningens förnyelse och förändringsprojektens framgång. Bland aktuella förvaltningsutvecklingsåtgärder finns bl.a. reformering av centralförvaltningen (KEHU), effektivitets- och resultatprogrammet VATU, utveckling av den offentliga förvaltningens ICT-verksamhet, utveckling av resultatstyrningen och ledning av innovationer.

Organisationer inom den offentliga sektorn verkar inte ensamma utan behöver nätverk och partnerskap med andra organisationer, även utanför staten. För att åstadkomma resultatgivande och systemiska innovationer krävs att användare och intressenter ses som samarbetspartner. Att göra saker tillsammans och att göra saker till gemensamma är viktiga faktorer bakom resultatförmågan både på organisations- och individnivå. Nätverk och partnerskap, kompetens, inkluderande ledning och utvecklingsvänlig arbetskultur är investeringar utifrån vilka det också skapas innovationer som ökar produktiviteten. Dessa innovationer kan bestå av bättre produkter, tjänster eller tillvägagångssätt. Genom upphandlingsförfarandet kan man säkerställa att marknaden skapar nya innovationer som gynnar förvaltningen och offentlig serviceproduktion, minskar kostnaderna och förbättrar kvaliteten på tjänsterna.

Värderingar i centrum av god ledning och förvaltning

Statsförvaltningens verksamhet och ledningen av den ska vara värdeorienterad och på en hög etisk nivå. Förstärkning av värdegrunden och etiken innebär att organisationens ledning och hela personalen gör dessa till en del av det dagliga arbetet. Att ledningen är ett gott föredöme är en avgörande faktor när en värdeorienterad kultur byggs upp.

Statsförvaltningens gemensamma värdegrund består av värderingar som effektivitet, öppenhet, kvalitet och gedigen sakkunskap, förtroende, betjäningsprincipen, opartiskhet och oberoende, jämställdhet och ansvar. Organisationerna kan definiera egna värderingar som stöder och kompletterar den gemensamma värdegrunden och beskriver varje verksamhetsenhets uppgifter och mål utifrån deras särskilda karaktär.

Ytterligare information

Statsrådets principbeslut om statens personalpolitiska linje 30.8.2001


Projektet för att reformera centralförvaltningen


Översyn av resultatstyrningen


Kontaktuppgifter

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]