FI SV EN

Chef hos staten

Foto: Helena Wahlman / Gorilla.

En kompetent och etiskt högtstående tjänstemannaledning är en nationell resurs i regeringens och hela nationens tjänst. Den offentliga förvaltningens verkställighetsförmåga beror på ett avgörande sätt på ledarnas kompetens och utfästelse till gemensamma målsättningar. Denna utfästelse förstärks av den politiska styrningens konsekvens samt av att tjänstemannaledningen och den politiska ledningen litar på varandra och har ett ömsesidigt välfungerande förhållande till varandra.

Målet är att cheferna är professionella ledare som kvalificerat sig till sina uppgifter genom professionell rekrytering, förvaltningsgränsöverskridande rörlighet och planmässigt utvecklande. Att växa till en ledare betyder vilja att ta ansvar som en del av statssamfundet och vilja att utveckla sig målmedvetet i olika uppgifter inom statsförvaltningen. Cheferna inom statsförvaltningen väljs i regel från andra krävande uppgifter vid ministerierna och ämbetsverken, men i allt större omfattning även från andra arbetsgivares tjänst.

De samhälleliga frågornas komplexitet och ohanterlighet tvingar de offentliga cheferna till att utföra sitt arbete under kontinuerligt motstridigt tryck från olika håll. Modigt ledarskap och ansvar krävs bland annat i situationer där man dels måste säkerställa verksamhetens kontinuitet och samtidigt agera som förändringsledare, liksom även i situationer där man dels måste ansvara för den egna organisationen och samtidigt förbinda sig till statsförvaltningens gemensamma målsättningar. I chefernas vardag framhävs både de nya organisationernas nätverksmässiga arbetssätt och den direkta interaktionen med människor. Goda chefer lyckas frigöra de mänskliga resurserna inom arbetsgemenskaperna och förverkliga deras potential. Underlaget för detta utgörs av chefernas eget välbefinnande, mentala mognad och god självkännedom.

Staten understöder utvecklingen av chefer och framgång i uppdragen

Chefsarbetet är krävande och kraven ökar och förändras kontinuerligt i takt med förvaltningen och verksamhetsomgivningen. Staten förväntar sig i egenskap av arbetsgivare att cheferna i allt större mån uppvisar vilja att ta ansvar som en del av statsförvaltningen, och att målmedvetet utveckla sig som ledare. Målet är att cheferna inom statsförvaltningen utgör en till sina väsentliga delar enhetlig yrkesgrupp. Mångfaldigheten illustreras däremot av de olika uppdragen och bakgrunderna.

En god förvaltning baserar sig på en gemensam uppfattning om gott ledande. Gott ledande skapas genom att utveckla goda chefer och genom att förse dem med förutsättningar för framgång. Viktiga faktorer är förutom välfungerande arbetssamfund även chefernas ställning och anställningsförhållanden, valet av dem, träningen och ledandet av prestationen samt helheten som består av alla dessa faktorer. Chefsuppdragen ska för det första vara attraktiva, och staten måste kunna rekrytera kvalificerade och utvecklingsdugliga chefer till ledningsuppdrag och -karriärer enligt tillräckligt enhetliga grunder och förfaranden. För det andra bör utvecklingsmålsättningarna och utvecklingsstigarna vara klart synliga, och cheferna bör ges stöd både för karriärhantering och för professionell utveckling. För det tredje stöder man men utvärderingen av chefernas lyckanden både förvaltningens effektivitet och chefernas utveckling. Ledningens prestation och rörlighet främjas dessutom av en ändamålsenlig tjänste- och uppgiftsstruktur, där tidsbundna chefsuppdrag spelar en väsentlig roll.

Kontaktuppgifter

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]