Statsunderstödsprojektets framskridande

På denna sida beskrivs vad som pågår med statsunderstödsprojektet år 2021. Under året ska man bland annat: 

•    utveckla en ny verksamhetsmodell och stödjande webbtjänster
•    bereda lagändringar
•    planera utvecklings- och ibruktagandeprojekt för statsunderstödsmyndigheter
•    publicera en ordlista över statsunderstödsverksamheten
•    utreda förenhetligandet av statsunderstödsförfarandena tillsammans med organisationer och kommuner

Statsunderstödsverksamheten utvecklas i samarbete av finansministeriet och Statskontoret. Statskontoret svarar för utvecklandet av statsunderstödstjänsterna, såsom webbtjänsterna.

Verksamhetsmodellen utvecklas 

Den nya verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten utvecklas tillsammans med statsbidragsmyndigheterna och de som ansöker om statsunderstöd genom att utnyttja tjänstedesign. 

Utvecklingsprojekt och tidsplan för ibruktagandet planeras

 I samband med projektet planeras hurdant utvecklingsprojekt som skulle stöda statsbidragsmyndigheterna vid en lyckad övergång till den nya verksamhetsmodellen och användningen av de nya webbtjänsterna. De första utvecklings- och ibruktagandeprojekten håller på att inledas och de genomförs under de närmaste åren. Statsunderstödsmyndigheterna identifierar bland annat utvecklingsbehov i fråga om den egna statsunderstödsverksamheten, och de får träning och utbildning både i statsunderstödsverksamhet enligt den nya verksamhetsmodellen och i användningen av webbtjänsterna.  

Förenhetligandet av förfarandena för statsunderstöd utreds

De arbetsgrupper och sektioner som är verksamma inom projektet utreder hur statsunderstödspraxis kunde utvecklas och förenhetligas. Nya förslag för utveckling av organisationers statsunderstödsverksamhet har publicerats. Kommunernas statsunderstödsverksamhet utvecklas genom en omfattande utredning.

Du kan följa framstegen med projektet genom att prenumerera på nyhetsbrevet Statsunderstöd. På sidan Grundläggande uppgifter finns information om målen och resultaten samt utgångsläget för projektet. Arbetsgruppernas och sektionernas arbete kan följas på deras egna projektplatser. Begäran om utlåtanden som har samband med projektet publiceras på Utlåtande.fi.

Grundläggande uppgifter om projektet
Utlåtande.fi