Statsunderstödsprojektets framskridande

På denna sida beskrivs vad som pågår med statsunderstödsprojektet år 2021. Under året ska man bland annat 
•    utveckla en ny verksamhetsmodell
•    bereda lagändringar
•    planera utvecklingsprojekt
•    publicera en ordlista över statsunderstödsverksamheten
•    utreda förenhetligandet av statsunderstödsförfarandena

Verksamhetsmodellen utvecklas och en guide ska publiceras

Den nya verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten utvecklas tillsammans med statsbidragsmyndigheterna och de som ansöker om statsunderstöd genom att utnyttja tjänstedesign. Den nya verksamhetsmodellen kommer att sammanfattas till en guide som publiceras senare i år.

Lagändringar bereds 

Produktionen av nättjänster inom statsunderstödsverksamheten förutsätter lagstiftningsändringar. Regeringens proposition med förslag till ändring av statsunderstödslagen och lagen om Statskontoret bereds i början av året utifrån utlåtandena om utkastet. Riksdagen behandlar lagstiftningsändringarna efter sommaren.

Utvecklingsprojekt och tidsplan för ibruktagandet planeras

 I samband med projektet planeras hurdant utvecklingsprojekt som skulle stöda statsbidragsmyndigheterna i en lyckad övergång till den nya verksamhetsmodellen. Utvecklingsprojekten genomförs under de närmaste åren. Planeringen av dem baserar sig t.ex. på mognadsmodellen, dvs. en bedömning av ändringens art och omfattning.  

Ordlista för statsunderstödsverksamheten publiceras

Begrepp som används inom statsunderstödsverksamheten sammanställs för första gången till en ordlista. En gemensam ordlista förbättrar informationshanteringen och begripligheten, och den bidrar till att förenhetliga praxis. Ordlistan publiceras i finansministeriets publikationsserie i två delar i år. 

Förenhetligandet av förfarandena för statsunderstöd utreds

De sektioner som är verksamma inom projektet utreder hur statsunderstödspraxis kunde utvecklas och förenhetligas. Organisationssektionen publicerar sitt förslag i sin slutrapport i maj. Kommunsektionen granskar sammanslagningen av datalager som gäller kommunsektorn och den ekonomiska rapporteringen. 

Du kan också följa framstegen med projektet på sidan Grundläggande uppgifter om projektet, där bl.a. arbetsgruppernas dokument, såsom promemorior, publiceras. Begäran om utlåtanden som har samband med projektet publiceras på Utlåtande.fi.

Grundläggande uppgifter om projektet
Utlåtande.fi