Statsunderstödsprojektets framskridande

På den här sidan finns en beskrivning av vad som händer i statsunderstödsprojektet år 2022.

Under året ska man bland annat:

  • handleda statsbidragsmyndigheterna i den nya verksamhetsmodellen och göra dem bekanta med modellen genom kommunikation
  • stödja statsbidragsmyndigheternas övergång till verksamhetsmodellen och till att bli användare av digitala tjänster som stöder modellen i enlighet med införandeplanen
  • vidareutveckla verksamhetsmodellen för verksamheten inom statsunderstöd genom att skapa förutsättningar för enhetlig rapportering,
  • främja god förvaltning och förenhetligande av ekonomin och tillsynen
  • utreda hur praxisen för statsunderstöd förenhetligas med organisationer, kommuner och personsökande
  • bereda nödvändiga författningsändringar
  • utvidga terminologin för statsunderstödsverksamheten baserat på begreppsarbete och införa nya begrepp

Verksamheten inom statsunderstöd utvecklas på ett smidigt och användarorienterat sätt och genom att tjänstedesign används i samarbete mellan finansministeriet och Statskontoret. Finansministeriet leder och styr utvecklingen av verksamheten inom statsunderstöd och ansvarar till exempel för lagberedningen och verksamhetsmodellen. Statskontoret ansvarar för att utveckla och stödja användningen av statsunderstödstjänster, såsom datalagret för statsunderstödsverksamhet och digitala tjänster i anslutning till datalagret.

Statsbidragsmyndigheterna förnyar sin verksamhet enligt den gemensamma verksamhetsmodellen

I statsunderstödsprojektet har det utarbetats en utvecklings- och införandeplan och utifrån planen inleder statsbidragsmyndigheterna sina utvecklings- och införandeprojekt för att övergå till en ny gemensam verksamhetsmodell och ta i bruk digitala tjänster som stöder den. De första statsbidragsmyndigheterna inledde sina utvecklings- och införandeprojekt i början av året.
I sina utvecklings- och införandeprojekt identifierar statsbidragsmyndigheterna bland annat olika utvecklingsbehov i anslutning till sin egen statsunderstödsverksamhet. I handledningen av statsbidragsmyndigheterna utnyttjas de omfattande anvisningarna om verksamhetsmodeller som publicerats för dessa ändamål.

Vem som helst kan på egen hand sätta sig in i statsunderstödsverksamhetens principer och faser enligt verksamhetsmodellen i utbildningen Effektivare statsunderstödsverksamhet.

Lagändringar bereds

Produktionen av datalagret för statsunderstödsverksamheten och de digitala tjänsterna i anslutning datalagret kräver ändringar i lagstiftningen. Statsunderstödslagen och lagen om statskontoret revideras. Till regeringens proposition fogas också ett utkast till förordning som gäller de minimiuppgifter som ska lämnas till datalagret för statsunderstödsverksamhet. Statsbidragsmyndigheterna omfattas i fortsättningen av en ny skyldighet att lämna uppgifter.

Ordlistan för statsunderstödsverksamheten utvidgas

Begrepp som hänför sig till statsunderstödsverksamheten och relationerna mellan begreppen samlas för första gången i en trespråkig ordlista för specialområdet. En gemensam ordlista förbättrar informationshanteringen och utnyttjandet av information, främjar begripligheten i kommunikationen om statsunderstödsverksamheten och bidrar till att förenhetliga praxisen inom statsunderstödsverksamheten. I år publiceras en kompletterande upplaga av ordlistan för statsunderstödsverksamheten.

Statsunderstödspraxis blir enhetligare

De arbetsgrupper och sektioner som är verksamma inom projektet utreder hur statsunderstödspraxis kunde utvecklas och göras enhetligare i tillämpliga delar. Kartläggningarna och utvecklingsförslagen publiceras i form av rapporter som utnyttjas vid utvecklingen och definitionen av verksamhetsmodellen. Statsbidragsmyndigheterna får stöd för att genomföra utvecklingsförslag inom sina förvaltningsområden utifrån behoven.