FI SV EN

Utbildningsersättning

Statensämbetsverk och inrättningar lösgör sig från systemet för utbildningsersättning från ingången av 2021. De lagar som hänför sig till ändringen har stadfästs 17.12.2020 och de träder i kraft 1.1.2021. Den sista ansökningsomgången för utbildningsersättning hålls 1.1 –31.3 .2021. Ämbetsverken och inrättningarna kan då ansöka om ersättning för den utbildning som de ordnar under 2020.

Utbildningsersättningen är ett ekonomiskt understöd till de arbetsgivare som saknar rätt till utbildningsavdrag i beskattningen. Ersättningen täcker lönekostnader under sådan utbildning som berättigar till ersättning. Syftet med ersättningen är att förbättra arbetsgivarnas möjligheter att ordna utbildning som utvecklar arbetstagarnas yrkeskompetens.

För att få ersättning ska utbildningen vara baserad på en av arbetsgivaren upprättad personal- och utbildningsplan och främja arbetstagarnas yrkeskompetens. Utbildningsersättning betalas för högst tre utbildningsdagar per arbetstagare. Ersättningsbeloppet utgör 10 procent av den lönekostnad som används som grund för utbildningsersättningen.

Ansökningstiden är årligen 1.1.-31.3. Då söker man ersättning för den utbildning som ordnades under förra året och som uppfyller villkoren.

Ansökningsblankett
 

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
tfn 02955 30120
[email protected]