FI SV

Styrningen av informationsförvaltningen

JulkICT-avdelningen som är verksam vid finansministeriet svarar för styrningen av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning. Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JUHTA understöder finansministeriet och fungerar som samarbetsorgan för statliga myndigheter. Utvecklings- och koordineringsgruppen för informationsförvaltningen (TIETOKEKO) och Ledningsgruppen för informations- och kybersäkerheten inom statsförvaltningen (VAHTI) har tillsatts för statens IT-samarbete.

Lagen om styrningen av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen som trädde i kraft i september 2011 ger finansministeriet och andra ministerier behörighet att styra informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, och innehåller bestämmelser om styrningsmedlen. Syftet med informationsförvaltningslagen är att effektivisera den offentliga förvaltningens verksamhet och förbättra de offentliga tjänsterna och tillgången till dem genom bestämmelser om styrning av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning samt främjandet och garanterandet av interoperabiliteten hos informationssystemen. Finansministeriet ansvarar för den i lagen avsedda allmänna styrningen av offentliga myndigheters informationsförvaltning, och de övriga ministerierna ska styra utvecklandet av informationsförvaltningen och informationsförvaltningsprojekten inom det egna förvaltningsområdet. Lagen möjliggör styrning av verksamheten med hjälp av rekommendationer, standarder och förordningar.

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) är ministeriernas och kommunalförvaltningens permanenta samarbets- och förhandlingsorgan. JUHTA har som mål att stödja den strategiska styrningen och koordineringen av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen samt att främja tillgängligheten, effektiviteten och kvaliteten av offentliga tjänster på ett jämlikt sätt i hela landet. Delegationen kan utse sektioner och arbetsgrupper på ett flexibelt sätt och efter behov.

Frågor som gäller delegationens permanenta sektioner, JHS-sektionen, basdatalagersektionen (PERTIVA) och sektionen för den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen (JHKA) behandlas i fortsättningen av en sakkunnigsektion.

Den offentliga förvaltningens ICT stöder utvecklingen av kommunernas tjänster

Den offentliga förvaltningens ICT samordnar statens åtgärder i styrning av kommunernas ICT-frågor dvs. normbaserad styrning, informationsstyrning och projektverksamhet. Samordningen sker med hjälp av olika nätverk. Kunderna utgörs av kommuner – kommunernas ledning och dem som svarar för ICT-frågor.

Stödet gäller bl a följande helheter:

  • att utnyttja ICT inom kommunernas ledning, tjänster och förvaltning
  • att stöda kommunerna i ändringen av kommunstrukturen
  • att stöda digitaliseringen av kommunernas tjänster
  • att främja ICT-ledningen i kommunerna
  • att utveckla dataöverföringen mellan staten och kommunerna
  • att utveckla samarbetet mellan staten och kommunerna.

Utvecklings- och koordineringsgruppen för informationsförvaltningen

Utvecklings- och koordineringsgruppen för informationsförvaltningen fungerar som samarbetsorgan för statsförvaltningens informationsförvaltning. Gruppens målsättningar inkluderar effektivisering av samarbetet och beslutsfattandet inom statens informationsförvaltning, koordinering av ibruktagandet av gemensamma förfaranden och tjänster, uppföljning av gemensamma program och projekt samt koordinering och beredning av omfattande ärenden som gäller flera förvaltningsområden.

Ledningsgruppen för informations- och cybersäkerheten inom statsförvaltningen

Ledningsgruppen för informations- och cybersäkerheten inom statsförvaltningen (VAHTI) är ett organ för samarbete, styrning och utveckling av informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen. VAHTI behandlar bestämmelser, anvisningar, rekommendationer och målsättningar för den offentliga förvaltningens informations- och cybersäkerhet liksom även andra linjedragningar i fråga om informations- och cybersäkerheten och styr statsförvaltningens informationssäkerhetsåtgärder.

VAHTI har som mål att förbättra pålitligheten, kontinuiteten, kvaliteten, riskhanteringen och beredskapen hos statsförvaltningens funktioner genom utveckling av informations- och cybersäkerheten. Ett annat mål är att främja integreringen av informations- och cybersäkerheten samt ICT-beredskapen i förvaltningens verksamhet, ledandet och resultatstyrningen samt utvecklandet och användningen av informationssysten, datanät och ICT-tjänster.

Ytterligare information

Mer information:

Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Telefon:0295530096   E-postadress: