Brexit

EU:s mål är att få till stånd ett avtal för att undvika ett avtalslöst utträde för Storbritannien. EU och Storbritanniens regering har nått samförstånd om utträdesavtalet, men underhuset i det brittiska parlamentet har inte godkänt avtalet

EU och medlemsländerna har även berett sig på att Storbritannien lämnar EU utan avtal.

Konsekvenserna av ett utträde utan något avtal

Finansiella tjänster

Målet har varit att förbereda de finansiella tjänsterna för ett utträde utan något avtal både på nationell och på EU-nivå.

EU-kommissionens beredskapsplan innehåller tidsbestämda beslut om likvärdighet i fråga om centrala motpartstjänster, värdepapperscentraler och derivatavtal samt clearingen av dem. Målet med bestämmelserna är att säkerställa finansieringsstabiliteten och verksamhetens kontinuitet i EU. Kommissionen gjorde tekniska uppdateringar till dessa bestämmelser efter brexittoppmötet i mars, så att ett eventuellt uppskov av brexit inte skulle kräva några ytterligare åtgärder av marknadsaktörerna eller orsaka störningar på marknaden.

Lagen om ändring av lagen om tillhandahållandet av placeringstjänster trädde i kraft i Finland den 20 mars 2019. Ett land utanför EU kan enligt lagen under vissa villkor fortsätta att tillhandahålla placeringstjänster åt professionella kunder i Finland utan att grunda en filial. Företaget ska genomgå en lätt koncessionsprocess hos Finansinspektionen. Eventuella tolkningsproblem som kan uppstå i samband med säkerställandet av kontinuiteten hos OTC-derivatavtal om någon koncession inte söks, har också tagits i beaktande i motiveringarna till lagen. Finansinspektionen har i sådana fall möjlighet att fatta ett tolkningsbeslut om den berörda affärsverksamhetens koncessionsplikt.

Det lönar sig för aktörerna inom finansieringstjänstbranschen att förbereda sig för ett utträde utan avtal och att försöka att identifiera de eventuella konsekvenserna för den egna verksamheten.

Kommissionen har utfärdat flera lagstiftningsförslag, meddelanden och pressmeddelanden om förberedelserna inför Britanniens utträde ur EU.

Beskattning

Företag: Ett brittiskt utträde medför förändringar i bl.a. den gränsöverskridande handeln. Ta reda på om utträdet inverkar på ditt företags beskattning och vilka åtgärder eller ändringar utträdet kan kräva. Det lönar sig att ta del av de förfaranden och regler som gäller handel med länder utanför EU.

Privatpersoner: Storbritanniens utträde ur EU inverkar inte direkt på privatpersoners inkomstbeskattning.

Skatteförvaltningens brexit-sidor

Tullärenden

Företag: Brexit är en särskilt stor utmaning för företag som hittills endast varit verksamma på EU:s inre marknad. Om ett sådant företag i fortsättningen idkar handel med Storbritannien ska företaget iaktta tullklareringsförfaranden som är obligatoriska i handeln med tredjeländer. Företag ska sätta sig in i olika saker och skaffa information om vad som förutsätts i handeln med länder utanför EU och vilka krav tredjelandsprodukterna ska uppfylla innan de kan föras in på EU:s inre marknad.

Privatpersoner: Förbered dig på att beställningar som levereras från Britannien kommer att förtullas och beskattas på samma sätt som nätinköp från länder utanför EU, t.ex. Kina eller USA.

Tullens brexit-sidor för företag

Tullens brexit-sidor för privatpersoner

Ytterligare information:

Utrikesministeriets brexit-sidor

Europainformationens brexit-sidor

Statsrådets kanslis brexit-sidor (på finska)

EU-kommissionens företagsguide för tullförfaranden

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304,  martti.salmi(at)vm.fi