Tidtabellen för beredningen av EUs budget

Januari-april

Kommissionen diskuterar politiska prioriteringar och de huvudsakliga principerna för budgetpolitiken: kommissionens preliminära beräkning. Andra organs preliminära beräkningar till kommissionen. Kommissionen utarbetar ett preliminärt budgetförslag.

April-maj-juni

Kommissionen överlämnar ett preliminärt budgetförslag till utövarna av budgetmakt, dvs. Europaparlamentet och rådet. Förslaget har i regel översatts till alla de officiella språken senast i mitten av juni. Rådets arbetsgrupp (budgetkommittén) diskuterar kommissionens budgetförslag och bereder rådets ställning till det.

Juni-juli

Representanterna för kommissionen, rådet och parlamentet (trilogen) förhandlar om det preliminära förslaget.

Juli

Rådet godkänner sitt eget ställningstagande till budgetförslaget.

September

Rådet underrättar parlamentet om sin hållning till budgetförslaget. Parlamentets budgetutskott börjar behandla budgeten.

Oktober

Trilogen behandlar icke avklarade frågor i förslaget samt genomförandet av innevarande års budget. Europaparlamentet godkänner sitt eget ställningstagande vid plenum. Kommissionen kan vid behov ändra sitt eget budgetförslag, dvs. utarbeta en ändringsskrivelse, ända tills förlikningskommittén sammankallas. Till exempel så uppdateras utgiftsbehoven inom lantbruket vanligtvis i oktober.

November-december

Ifall parlamentets och rådets hållningar avviker från varandra, sammankallas förlikningskommittén. Förlikningskommittén har representanter för kommissionen, rådet och parlamentet. Förlikningskommittén har 21 dagar på sig att uppnå enighet om hela budgeten.

Den gemensamma text som överenskommits inom förlikningskommittén bekräftas i parlamentet och i rådet. Budgeten (=förlikningskommitténs text) kan inte godkännas utan Europaparlamentets samtycke. Ifall förlikningskommittén inte når något resultat, eller om parlamentet förkastar förlikningskommitténs text, ska kommissionen ge ett nytt budgetförslag.

Januari-december

Kommissionen genomför den årliga budgeten i samarbete med medlemsländerna. Kommissionen kan under budgetårets gång ge ändringsförslag eller kompletterande budgetförslag i oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda förhållanden.