Uppföljning och utveckling av riskhantering

När ämbetsverkets verksamhetsmiljö och risker förändras ska även riskhanteringspolitiken utvärderas och anpassas till verksamhetsmiljön. Riskhanteringens situation och funktionalitet ska bedömas regelbundet och utvecklingsobjekten ska fastställas utifrån resultaten från bedömningen.

En bedömning av den interna kontrollen och riskhanteringen ska göras åtminstone en gång om året och resultaten från bedömningen och de viktigaste utvecklingsobjekten ska anges i verksamhetsberättelsen (utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen).