Utveckling av företagsfinansieringen

Ministeriet deltar på olika sätt i utvecklingen av finansmarknaden. Målet är en fungerande marknad där finska företag har mångsidig tillgång till kapital och finansiering från både Finland och utlandet. Ministeriet verkar ur nationella perspektiv aktivt i EU-initiativ för utveckling av den europeiska företagsfinansierings- och kapitalmarknaden. 

Lagberedningsprojekt avseende ombud för obligationsinnehavare

Ministeriet bereder reglering av ombud för obligationsinnehavare i syfte att underlätta emission av obligationer i Finland. Ett ombud verkar för alla innehavares räkning. Ombud utses vanligtvis i internationella obligationslån och därmed utgår avtalspraxisen från utländska lagar. Genom avtal kan man dock inte skapa normer i förhållande till tredje parter under låneavtalets löptid eller vid emittentens konkurs. Med en fungerande och förutsägbar ombudsmodell kan man minska emissionskostnaderna, förbättra innehavarnas tillgång till information om emittenten och snabba upp beslut om lånet som påverkar investerarna. Tydlig reglering av ombudsmodellen förbättrar den finländska obligationsmarknadens funktion framförallt för små och medelstora företag. Finansministeriet upprättade 24.6.2014 en bedömningspromemoria om saken. Yttranden om den har begärts från många instanser. Finansministeriet utgav den 24 juni 2014 en utvärderingspromemoria, som har förberetts som tjänstearbete, om representanter för innehavare av masslån, som sändes på omfattande remiss. En sammanfattning av utlåtandena publicerades den 24 november 2014. Responsen visade att en separat ramlagstiftning om representanter för innehavare av masslån fick omfattande understöd. Finansministeriet ska våren 2015 tillsätta en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda lagstiftning som gäller representanter för innehavare av masslån, och dessutom utvärdera andra åtgärder som syftar till att förbättra masslånemarknaden och dess funktion, och övriga lagstiftningsmässiga utvecklingsbehov som har anknytning till sakhelheten. Arbetsgruppens viktigaste uppgift var att utarbeta ett förslag till lagstiftning om representanter för innehavare av masslån i form av en regeringsproposition.

Gräsrotsfinansiering  

Gräsrotsfinansiering ( crowdfunding) är ett sätt att få finansiering till olika individers och organisationers ändamål samt till företag. Finansieringen kommer ofta från en större grupp, i många fall genom serviceplattformar på internet. Tanken är att samla in relativt små individuella belopp från en stor grupp människor. Det finns flera former av gräsrotsfinansiering, t.ex. gåva, förköp, belöning, lån och investering. Eftersom det är ett ganska nytt fenomen kommer formerna sannolikt att förändras och nya utvecklas, vilket gör det svårt att övervaka och reglera branschen.

I december 2013 genomförde arbets- och näringsministeriet och finansministeriet en nationell enkät om nuläget för gräsrotsfinansieringen i Finland. Utifrån responsen publicerades 13.3.2014 en rapport (dokumentet är på finska och på engelska). Enligt rapporten är man villiga att främja gräsrotsfinansieringens tillväxt, men på ett sådant sätt att eventuella missbruk kan hindras.

Kommissionen publicerade 27.3.2014 ett meddelande (KOM(2014) 172) om hur man kan utnyttja gräsrotsfinansiering i EU med beaktande av bl.a. tillväxt- och SMF-företagens finansieringsbehov i läget efter finanskrisen. Kommissionen har sammankallat en europeisk expertgrupp ( The European Crowdfunding Stakeholder Forum, ECSF) för att stödja utvecklingen av riktlinjer för gräsrotsfinansiering. Den består av företrädare för olika intressentorgan och nationella myndigheter. Finansministeriet har en företrädare i expertgruppen.

Finansinspektionen publicerade 26.6.2014 ett meddelande (9/2014) med närmare riktlinjer för hur gräsrotsfinansiering kan tillhandahållas som en finansiell tjänst. Finansministeriet fortsätter att bedöma EU-regleringens tillämplighet på olika former av gräsrotsfinansiering i samarbete med andra myndigheter. Ministeriet kommer att vidta lagstiftningsåtgärder utifrån sin bedömning och de framkommande behoven senast under 2015. Regeringen har beslutat om en revidering av lagen om penninginsamlingar. Vid revideringen granskas även gräsrotsfinansieringens utvecklings- och regleringsbehov. Finansministeriet försöker aktivt påverka kommissionen för att åstadkomma en tydligare rättslig bedömning av gräsrotsfinansieringen på EU-nivå. Ministeriet ser det som viktigt att man får kunskap om användning av gräsrotsfinansiering, olika tillvägagångssätt och nationella regleringslösningar från hela EU-området. Finansministeriet har berett ett förslag till de ändringar i den nationella lagstiftningen (RP 46/2016 vp). De föreslagna lagarna trädde i kraft den 1 september 2016.

Aktuellt:

Finansministeriets pressmeddelande 18.5.2015: Gräsrotsfinansieringslagen skulle skapa tydliga spelregler inom branschen

Finansministeriets pressmeddelande 18.2.2015: En kapitalmarknadsunion skulle underlätta företagsfinansieringen

Finansministeriets pressmeddelande 24.11.2014 (185/2014): Omfattande stöd för fortsatt beredning av lagstiftning som gäller representanter för innehavare av masslån (meddelandet är på finska)

Läs mera

Lagberedning avseende ombud för obligationsinnehavare (VM056:00/2014) (Statsrådets projektregister HARE, informationen är på finska)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den (RP 46/2016 rd)

Statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén "Ta tillvara på möjligheterna med gräsrotsfinansiering i Europeiska unionen" (E 58/2014 rd) (dokumentet är på finska)

Kommissionens meddelande om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin 27.3.2014 (KOM(2014) 168)

Grönbok om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin 25.3.2013 (KOM(2013) 150)

 

Kontakpersoner för webbsidan: Janne Häyrynen

[email protected]