Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen

Yhteiskunnan nopeatahtinen digitalisoituminen on lisännyt sen haavoittuvuutta, mikä asettaa jatkuvasti uusia vaatimuksia turvallisuuden hallinnalle. Julkisen hallinnon ICT-osaston tehtäviin kuuluvat julkisen hallinnon tietohallinnon sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ja julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen sekä näiden palvelujen tuotannon varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden yleinen ohjaus. Tähän liittyen osastolla valmistellaan digitaalisen turvallisuuden alueen linjauksia sekä ohjataan niiden toteuttamista, sekä vaikutetaan aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä.

Digitaalisen turvallisuuden kansainvälisessä yhteistyössä painopisteenä ovat yhteistyö OECD:n ja EU:n kanssa sekä vuorovaikutus kansainvälisen tutkimusyhteisön kanssa. OECD:ssa toiminta perustuu vuonna 2015 julkaistuun suositukseen Digital Security Risk Management ja siihen vuonna 2019 täydennettyyn suositukseen Digital Security of Critical Activities.

Valtiovarainministeriö valmistelee vuosina 2019-2020 päätöksen julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta. Tähän sisältyvät digitaalisen turvallisuuden nykytilan arviointi, kansainvälinen vertailu ja resurssiselvitys sekä kehittämisalueiden ja kehittämisen periaatteiden ja toimijoiden kuvaukset sekä toimeenpanosuunnitelman laadinta. Valmistelua varten valtiovarainministeriä asetti koordinaatioryhmän 1.9.2019-28.2.2020 väliseksi ajaksi. Päätös julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta tarkentaa Suomen kyberturvallisuusstrategiaa 2019 julkisen hallinnon osalta.

Valtiovarainministeriö hankki julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämistä varten kansainvälisen vertailuselvityksen. Selvityksessä arvioitiin Suomeen verrattuna digitaalisen turvallisuuden ohjausta, tehtäviä, rakenteita, riskejä ja resursseja Alankomaissa, Australiassa, Iso-Britanniassa, Israelissa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä ja Virossa.

Vertailutieto kerättiin verrokkivaltioiden julkisista dokumenteista perustuen valtiovarainministeriön ja selvityksen tekijän yhdessä laatimiin kysymyksiin. Vertailussa hyödynnettiin kansainvälisiä digitalisoitumisen edistymisen, kyberturvallisuuden ja muutosvalmiuden arviointeja. Vertailua on käytetty yhtenä lähtöaineistona julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisen periaatteiden valmistelussa ja jatkossa sitä käytetään kehittämistehtävien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Digitaalisen turvallisuuden kansainvälinen vertailu

 

Mer information:

Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530121