Vad är effektivitet?

Då verksamheten är effektiv bemöts kundernas behov på ett högklassigt, genomslagskraftigt och ekonomiskt sätt.

En kundorienterad, effektiv och högklassig verksamhet förbättrar arbetsmotivationen bland de anställda och inverkar positivt på arbetsgemenskapens välfärd.

Vid förbättrandet av produktivitet ska alla dimensioner av effektivitet beaktas: produktivitet, genomslagskraft, kvalitet och arbetslivskvalitet.

I kommunerna granskas effektiviteten ur både kommunhelhetens och olika produktionsenheters synvinkel. Med producenter kan avses kommunens egna produktionsenheter eller köpserviceenheter.  Utvärderingen av effektivitet prioriteras på olika sätt beroende på ur vilken synvinkel det betraktas.

Syftet med att beskriva begrepp och samband mellan dem är att ägna uppmärksamhet åt processer som ger upphov till produktivitet och effektivitet. Detta visar att förbättrandet av produktivitet och effektivitet förutsätter många olika slag av åtgärder.

Ur kommunkoncernstyrningens (anordnaren/beställaren/kommunledningen) synvinkel betonas till exempel en tillräcklig kunskapsgrund för beslutsfattande, stark strategisk styrning, rätt inriktning av resurser, kommunorganisationens funktion, ändamålsenliga servicestrukturer och servicenät, effektiv upphandlingsverksamhet och utvecklandet av arbetslivskvalitet och kompetens.

I produktionsenheter ägnas uppmärksamhet åt utvecklandet av bl.a. arbetets organisation, fungerande processer för tillhandahållande av service, identifiering av kundernas behov, möjliggörande av innovationer och personalens välfärd och kompetens.

Länkar:

ARTTU - Programmet för utvärdering av strukturreformen