FI SV

Värdepappersmarknadens funktion

Genom värdepappersmarknaden får företag och offentliga samfund kapital och finansiering för verksamheten och kan upprätthålla en kapital- och finansieringsstuktur som de behöver. Finansiella instrument som t.ex. aktier och masskuldebrev emitteras på värdepappersmarknaden av dem som behöver kapital och finansiering. Investerare, t.ex. placeringsfonder, företag och andra samfund samt hushåll, kan köpa dessa instrument av emittenterna eller på marknaden. Efter emissionen omsätts de finansiella instrumenten på sekundärmarknaden, där behovet och överskottet av kapital samt annan finansiering möts. Viktiga för värdepappersmarknaden är även marknadsplatserna och deras operatörer samt tillhandahållare av investeringstjänster, som förmedlar finansiering och ger råd till emittenter och investerare samt agerar för deras räkning. Investerare som omfattas av lagstadgad tillsyn, såsom fondbolag och försäkringsbolag regleras genom specialreglering, t.ex. skyldigheter som gäller deras investeringsverksamhet samt öppenhetskrav.

Regelverket för värdepappersmarknaden är omfattande. De flesta finska lagar och förordningar är baserade på EU-regleringen. Flera av EU:s rättsakter dock är direkt tillämpliga på värdepappersmarknaden och marknadsaktörerna utan genomförande i nationell lagstiftning.

Marknadsplatser

Nasdaq Helsinki Oy driver den reglerade marknaden (Nasdaq Helsinki), dvs. börsen i Finland. Bolaget driver även en alternativ marknad, First North Helsinki, som i likhet med börsen utgör en multilateral handelsplattform. First North Helsinki regleras inte lika djupgående som börsen. I nuläget finns det inga andra multilaterala handelsplattformer som är etablerade i Finland. Oberoende av marknadsplatsens hemort kan investerare emellertid handla och emittenter emittera värdepapper på marknadsplatser i andra länder. Primärlistningen görs dock oftast i emittentens hemstat. Harmoniserad EU-reglering gäller för marknadsplatser som är etablerade inom EU. Därutöver har integration mellan marknadsplatser minskat skillnader i marknadsplatsernas regler och praxis för handelsparter och emittenter.

Informationsskyldighet på marknaden

För aktörer på värdepappersmarknaden gäller olika typer av informationsskyldighet, som ska upprätthålla investerarnas förtroende, marknadens öppenhet samt förhindra diskriminering och marknadsmissbruk. Syftet med emittentens informationsskyldigheter är att investerare ska ha tillgång till information som väsentligt påverkar värdepapperets värde. Vid emission av värdepapper till allmänheten ska potentiella investerare få all den information som behövs för investeringsbeslutet. Efter emissionen och när värdepapperet handlas på marknaden ska emittenten informera investerare om sådant som väsentligt påverkar värdepapperets värde inom ramen för en sk. fortlöpande informationsskyldighet. Emittenten ska även offentliggöra bokslut och delårsrapporter inom ramen för en sk. regelbunden informationsskyldighet. Investerare med betydande innehav eller andel av röster i ett noterat bolag är skyldiga att informera om sitt innehav (s.k. flaggningsskyldighet). Även vid ett publikt erbjudande på ett noterat bolag omfattas investerare och emittenter av vissa skyldigheter.

Regleringen av bokföring och bokslut ger vägledning för emittentens informationsskyldighet och pålitliga finansiella rapportering. Reglering, självreglering och praxis som gäller revision och bolagsstyrning (s.k. corporate governance) i noterade bolag spelar en viktig roll i upprätthållandet av förtroendet för värdepappersmarknaden.

Marknadsmissbruk

Bestämmelserna som gäller marknadsmissbruk syftar till att upprätthålla förtroendet för att marknaden fungerar opartiskt och effektivt. Med dessa bestämmelser avses framförallt insiderreglerna i direktivet och förordningen om marknadsmissbruk, förbud mot marknadsmanipulation samt regleringen av speciellt börsbolagens fortlöpande informationsskyldighet. Regleringen omfattar dessutom t.ex. bestämmelser om skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner och om investeringsrekommendationer. Regleringen syftar både till att förebygga missbruk och säkerställa tillräckliga påföljder vid brott. Påföljderna kan vara administrativa eller straffrättsliga.  Se avsnittet Finansmarknadens påföljdssystem för ytterligare information.

Kommissionens förslag till förordning om referensvärden syftar också till att förhindra marknadsmissbruk.  

Projekt

Översyn av prospektdirektivet 2015 - 2016

Kommissionen utgav den 30 november 2015 sitt förslag till Europaparlamentets och rådets nya förordning om prospekt (KOM(2015) 583 slutlig). Kommissionen inledde översynen av prospektdirektivet och regleringen på lägre nivå redan våren 2015 med ett samråd om ärendet. Ministeriet bidrog till samrådet. Ytterligare information om översynen finns på kommissionens webbplats (på engelska). Statsrådets skrivelse om förslaget U 24/2015 har getts till riksdagen 21.1.2016. Rådet enades om en allmän riktlinje för texten i juni 2016.

Förslaget till prospektförordningen hör till kommissionens handlingsplan för kapitalmarknadsunionen.  EU-regleringen om värdepappersprospekt har inte ansetts fungera väl till alla delar: innehållskraven är tunga speciellt i fråga om små värdepapperserbjudanden och då börsnoterade företag emitterar nya aktier eller masskuldebrev. Innehållskraven och förfarandena i prospektgodkännandena varierar medlemsstaterna emellan, speciellt när det gäller värdepapperserbjudanden vilkas värde underskrider 5 miljoner euro. I sådana fall kan medlemsstaterna tillämpa nationell lagstiftning på prospekten. I Finland krävs inget prospekt i ett värdepapperserbjudande för ett sammanlagt vederlag på mindre än 2,5 miljoner euro.

Kraven och marknadspraxis har lett till att prospektet nödvändigtvis inte är lättläst för investerarna. Information till investerare ges därför i praktiken i andra dokument.  Dessa faktorer medför att kostnadsbördan för utarbetandet av prospekt får en ökad betydelse. 

Syftet med kommissionens förslag är att avhjälpa bristerna i prospektlagstiftningen. Rörligheten för kapital ska främjas genom ytterligare harmonisering av prospektregleringen och godkännandeförfarandena.  Företagens finansieringsmöjligheter underlättas också genom eliminering av olika överlappande informationskrav, ökade undantag för emissioner av börsnoterade bolag samt genom att tillåta enklare prospekt för små och medelstora företags värdepapperserbjudanden, och å andra sidan genom att förbjuda krav på prospekt i  värdepapperserbjudanden som är mindre än 500 000 euro, när tröskelvärdet enligt direktivet är i dag 5 miljoner euro. Det blir möjligt att nationellt reglera om prospektets innehåll upp till 10 miljoner euro, men endast under vissa förutsättningar. Emittenten kan dock alttid alternativt uprätta ett EU-prospekt, vilket är konsektvent med tanke på den framtida kapitalmarknadsunionen. Prospektets struktur och presentationen av avsnitt som är viktiga för investerarna, dvs. sammanfattningen och riskfaktorerna, ska förtydligas. 

Ändring av direktivet om aktieägares rättigheter (2007/36/EG)

Direktivet har som mål att uppmuntra aktieägares långsiktiga engagemang i noterade bolag, främja identifiering av bolagens aktieägare, underlätta informationen mellan bolaget och aktieägarna, förbättra skyddet för minoritetsägare och öka bolagets öppenhet i förhållande till aktieägarna. Samtidigt antog kommissionen en rekommendation som syftar till att förbättra kvaliteten på de noterade bolagens rapport om företagsstyrning. Förslaget innehåller nya informationskrav för institutionella investerare, värdepappersföretag och noterade bolag. Därtill föreslås bestämmelser om bolagsstämmans beslutanderätt i fråga om ersättningssystem och transaktioner med närstående parter. Intermediärer som förvarar värdepapper föreslås bli skyldiga att förmedla identifierande uppgifter om aktieägare till bolag och från noterade bolag till aktieägare.

Rådet enades våren 2015 om en allmän riktlinje för texten. Förhandlingarna med Europaparlamentet pågår. Den centrala förhandlingsfrågan är de artiklar om krav på öppenhet i företagens beskattning som parlamentet föreslagit att ska tas med i direktivet om aktieägares rättigheter. Kommissionen lade i april 2016 fram ett separat förslag till ändring av redovisningsdirektivet (COM (2016) 198 final). Enligt förslaget ska stora företag och deras filialer offentliggöra inkomstskatteuppgifter. Direktivförslaget behandlas i rådets expertarbetsgrupp sedan april 2016. Statsrådets skrivelse om direktivförslaget överlämnades till riksdagen den 26 maj 2016 (U 25/2016 rd).

Läs mera

Finsk reglering som gäller värdepappersmarknaden

Kommissionen - bank och finansiering (endast på engelska)

Kommissionen – värdepappersmarknaden (endast på engelska)

Kommissionen – marknadsmissbruk (endast på engelska)

Komissionen - corporate governance, börsbolags ägarstyrning (endast på engelska)

Finansinspektionen – marknadstillsyn

Helsingforsbörsen (Nasdaq Helsinki)

First North Helsinki

Information om regleringen av bokföring och revision (arbets- och näringsministeriet)

Finsk kod för bolagsstyrning (2015)

Aktuellt

Finansministeriets pressmeddelande 23.10.2015: Ändringarna i värdepappersmarknadslagen träder i kraft i november

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning om referensvärden (U 80/2013)

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av direktivet om aktieägares rättigheter (U 26/2014)

Kontaktpersonerna för webbsidan: Janne Häyrynen, Stina Oksa

[email protected]