FI SV

Verksamhetssätt inom e-tjänster och meddelandeförmedling

Förenhetligandet av verksamhetssätten inom e-tjänster och meddelandeförmedling är ett led i att främja arbetet med att i första hand tillhandahålla tjänster digitalt.

I syfte att förenhetliga verksamhetssätten inom e-tjänster har finansministeriet våren 2018 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att senast den 31 mars 2019:

  • Fastställa och beskriva de elektroniska tjänster och verksamhetssätt som satts som mål för fysiska och juridiska personer när de sköter ärenden inom förvaltningen.
  • Beakta vilka konsekvenser och möjligheter den framväxande tekniken för artificiell intelligens har för utvecklingen av ärendehanteringen och de digitala tjänsterna.
  • Lägga fram ett förslag på hur företag, sammanslutningar och andra aktörer som bedriver näringsverksamhet kan förpliktas att ta i bruk digitala tjänster.
  • Planera hur verksamhetssätten tas i bruk i bred utsträckning över förvaltnings- och processgränser.

Dessutom har professor Kalle Määttä, som utrett nuläget för och ändringsbehoven i den lagstiftning som styr digitala tjänster, arbetat parallellt och i samarbete med arbetsgruppen. Kalle Määttäs utredning om regleringens nuläge samt utvecklingsbehov och utvecklingsalternativ (på finska).

Bakgrunden till att arbetsgruppen, som koncentrerar sig på att förenhetliga verksamhetssätten inom e-tjänsterna, tillsattes är de utredningar från 2017 som gjordes av arbetsgruppen för färdplanen för tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt. I utredningarna konstaterades det att verksamhetssätten och förfarandena när det gäller e-tjänster varierar och är oenhetliga inom förvaltningen. Denna variation gör det svårt att främja meddelandeförmedling och e-tjänster som verksamhetssätt som ska prioriteras.

Arbetsgruppens resultat är:

Med enhetliga verksamhetssätt i riktning mot att prioritera digitala tjänster –  slutrapport 18.3.2019 (på finska)

Slutrapportens bilaga om det funktionella måltillståndet för ärendehanteringssystemet och Meddelande-tjänsten (på finska)

Slutrapportens bilaga om samtycke samt registrering och användning av kontaktuppgifter (på finska)

Ytterligare information:

Nyhet 20.3.2019: Förnyade färdplanen för e-tjänster inkluderar 224 e-tjänster

Digi ekaksi-seminarium 20.3.2019 inspelning och bildspel (på finska)

En lägesrapport av arbetsgrupperna för verksamhetssätten och tjänsternas kvalitet och ett diskussionsmöte 29.10.2018 (inspelning från diskussionsmötet och bildspel på finska)

Infomöte om hur prioriteringen av digitala tjänster ska genomföras 7.3.2018

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Grundläggande uppgifter om arbetsgruppen i statsrådets tjänst för projektinformation (på finska)