Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

Aurora AI. AuroraAI-ohjelman tavoitteena on vauhdittaa julkisen hallinnon kehittämistä ihmiskeskeisellä, tekoälyavusteisella ja elämäntapahtumalähtöisellä tavalla. Ohjelmassa kehitetään teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja sille, että tulevaisuudessa julkinen hallinto kykenisi tekoälyavusteisesti helpottamaan ihmisiä palveluiden saamisessa elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Oikea-aikaiset ja personoidut palveluketjut mahdollistava tekninen infrastruktuuri ja sen hyödyntämiseen pohjautuva toimintamalli voivat tulevaisuudessa tarjota julkiselle hallinnolle uusia tapoja vähentää asiointitapahtumiin liittyvää luukulta luukulle juoksemista ja edistää kustannustehokkuutta erityisesti julkisten palveluiden tarjoamisessa. 

Ohjelmalla toimeenpannaan julkisen hallinnon strategian tavoitteita palveluiden ihmislähtöisestä ja monimuotoisesta järjestämisestä ihmisten, yritysten ja organisaatioiden tarpeet ja tilanteet huomioiden. Kyseessä on hallitusohjelmahanke, joka pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen tavoitteeseen elinvoimaisesta Suomesta ja hallitusohjelman kirjaukseen arjen ja liiketoiminnan sujuvoittamisesta AuroraAI-verkon jatkokehittämisen avulla. AuroraAI-ohjelman toimikausi on 2020-2022 ja sen kokonaisbudjetti on 11,2 miljoonaa euroa.

Julkisen hallinnon strategia

Mitkä ovat AuroraAI-ohjelman päätuotokset?

AuroraAI-ohjelmassa luodaan uusia edellytyksiä julkisen hallinnon ihmiskeskeiselle kehittämiselle. Ohjelmassa kehitetään sekä teknisiä että toiminnallisia ratkaisuja ihmiskeskeisen palvelutuotannon ja hallinnon vauhdittamiseksi. Ohjelmassa kehitettävät tuotokset rakennetaan yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa ohjelmakauden aikana, ja ne ovat laajamittaisesti eri organisaatioiden hyödynnettävissä ohjelmakauden jälkeen vuodesta 2023 lukien. Ohjelmakauden aikana luodaan edellytykset, rakenteet ja prosessit kehitettävien tuotosten jatkuvalle toiminnalle, kehittämiselle ja ylläpidolle.

  • Ohjelmassa kehitetään AuroraAI-verkko, joka on kansalaisten ja organisaatioiden hyödynnettävissä vuoden 2022 loppuun mennessä. 
  • AuroraAI-verkon käyttöönoton tueksi ohjelmassa kehitetään AuroraAI-toimintamalli, joka kokoaa yhteen opit, työkalut, rakenteet ja luo viitekehyksen siitä, mitä siirtymässä ihmiskeskeisempään ja tekoälyavusteiseen toimintaan tulisi huomioida. 

Lisäksi ohjelmakauden aikana on luotu avointa koulutussisältöä ohjelman päätuotoksia koskien. 

Lisätietoa AuroraAI-verkon teknisestä kehittämishankkeesta

Lisätietoa AuroraAI-toimintamallin kehittämishankkeesta

Lisätietoa koulutussisällöistä

Ketkä ovat AuroraAI-ohjelmassa mukana?

AuroraAI-ohjelma pohjautuu avoimeen, sektorirajat ylittävään verkostotyöskentelyyn. Tämä tarkoittaa, että ohjelman toimintaan kutsutaan mukaan avoimesti kaikki julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan ihmiskeskeistä yhteiskuntaa tekoälyn aikakaudella.

AuroraAI-chatbotyhteisö

Ohjelmassa toimii AuroraAI-chatbotyhteisö. Se kokoaa toimijat yhteen, vähentää päällekkäistä tekemistä ja lisää yhteistyötä chatbotteja hyödyntävien organisaatioiden kesken. 

Lisätietoa chatbotyhteisöstä

Lisätietoja

Niko Ruostetsaari, ohjelmapäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309  


Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530145  


Tommi Räsänen, asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530583